Forslag til Kommuneplan 2021

Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund - forslag til Kommuneplan 2021.

Byrådet har 27. april 2021 godkendt forslag til Kommuneplan 2021 til offentlig fremlæggelse fra 5. maj til 2. juli 2021. Her kan du give din mening om planen til kende.

Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år. Planen fokuserer blandt andet på, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte en grøn omstilling i kommunen.

Giv din mening til kende

Frem til 2. juli 2021 har alle mulighed for at give deres mening om planen.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 2. juli 2021.

Hvis du har spørgsmål til planforslaget, kan du også kontakte os via e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Borgermøder

Nyborg Kommune inviterer til borgermøder om planforslaget. Der afholdes i alt tre møder, hver med sit tema. Møderne holdes virtuelt (streames), dog holdes et af møderne med mulighed for begrænset fysisk fremmøde på Bastionen pga. det gældende forsamlingsloft, som følge af coronarestriktionerne. 

De virtuelle møder kan tilgås via Nyborg Kommunes Facebook-side og via KommuneTV. Her vil møderne også kunne ses efter afholdelsen.

Der er planlagt møder:

20. maj 2021 kl. 19-21: Landskaber og grønne områder (virtuelt)

27. maj 2021 kl. 19-21: Erhvervsudvikling (virtuelt)

3. juni 2021 kl. 19-21: Udvikling af byer og lokalsamfund (virtuelt og fysisk)

OBS! Hvis du ønsker at deltage fysisk i borgermødet 3. juni skal du tilmelde dig senest 31. maj 2021. Mødet afholdes på Bastionen (Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg). På grund af coronarestriktionerne vil der kun være begrænsede pladser i salen. Bemærk, at deltagelse forudsætter fremvisning af gyldigt coronapas.

Tilmelding til det fysiske borgermøde skal ske på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Deltagelse i de virtuelle borgermøder kræver ikke tilmelding.

Ændringer med Kommuneplan 2021

Kommuneplanforslaget med undertitlen Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund indeholder en række ændringer i den gældende planlægning, der skal understøtte arbejdet med en grøn omstilling i Nyborg Kommune. 

Med forslag til Kommuneplan 2021 sker der blandt andet nye udpegninger til byudvikling, der bliver bedre mulighed for at lave skovrejsning og vådområder, der opstilles retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne land, der er fokus på, hvordan byer og lokalsamfund sikres mod fremtidige oversvømmelser og meget andet. 

Du kan læse mere om de konkrete ændringer med planforslaget her

Du kan se, hvad planen beskriver for din ejendom via fanen ”Hvad gælder for mig”. Bemærk dog, at planens indhold ikke har nogen direkte retsvirkning for dig som ejer. Læs mere under overskriften 'Retsvirkninger' længere nede.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen formidler Byrådets prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen. Det gør den ved at fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling såvel i byerne som i det åbne land, 12 år frem i tiden. Kommuneplanen omhandler en lang række temaer såsom byudvikling, erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, infrastruktur, tekniske anlæg med mere.

Kommuneplanen er et vigtigt redskab til at nå Byrådets grønne målsætninger gennem planlægning for bæredygtige byer og lokalsamfund, skovrejsning, drikkevandsinteresser, anlæg til indvinding af vedvarende energi, bæredygtig mobilitet, beskyttelse mod oversvømmelse og meget andet.

Kommuneplan 2017 er gældende, indtil Kommuneplan 2021 er vedtaget. 
 
Du kan læse den gældende kommuneplan her 

Miljø- og bæredygtighedsvurdering

Forslag til Kommuneplan 2021 er omfattet af krav om miljøvurdering, jævnfør miljøvurderingsloven, hvorfor der skal udarbejdes en miljørapport, der blandt andet skal beskrive de sandsynlige miljøpåvirkninger af planforslaget. 

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad. I afgrænsningen er det vurderet, at planforslaget kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger inden for temaerne biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen og menneskers sundhed, vand, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab og kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser.

De konkrete, forventede sandsynlige miljøpåvirkninger er beskrevet i en miljørapport, som kan tilgås længere nede.

Nyborg Kommune har endvidere udarbejdet en vurdering af planens påvirkninger på opfyldelsen af delmål for udvalgte af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det skal her understreges, at vurderingen tager udgangspunkt i, at ændringerne i planforslaget føres ud i livet i et vist omfang. Da kommuneplanen ikke i sig selv medfører konkrete, fysiske ændringer, vil indvirkningen på arbejdet med en bæredygtig udvikling i høj grad afhænge af, hvorvidt lodsejere for eksempel vælger at arbejde med skovrejsnings- eller vådområdeprojekter, nye solcelleanlæg og så videre. 

Miljørapport

Bæredygtighedsvurdering

Retsvirkninger

Mål, retningslinjer og udpegninger i kommuneplanen er kun bindende for Byrådet. Det betyder også, at realiseringen af for eksempel skovrejsnings- og naturprojekter på privat ejendom beror på samarbejde og frivillige projekter. Kommuneplanen medfører ligesom anden planlægning ikke handlepligt. Nye byområder og lignende kræver desuden en nærmere planlægning, hvor der vil ske inddragelse af interessenter og offentligheden. Kommuneplanen præsenterer altså en afvejning af interesser i anvendelsen af arealer i kommunen, men medfører ikke i sig selv en ændring af benyttelsen af arealer.

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens virkeliggørelse. Kommuneplanen er derfor bindende for den kommunale planlægning, særlig lokalplanlægningen, og udgør et grundlag for kommunens administration af anden lovgivning indenfor en række sektorer navnlig natur-, miljø-, bygge-, vej-, og husdyrbruglovgivningen.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende overfor borgerne. Kommuneplanen påvirker i sidste ende borgerne gennem den nærmere kommunale planlægning (lokalplanlægning) og administrationen af den nævnte sektorlovgivning, der har direkte retsvirkning overfor borgerne.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplanens retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved planens offentlige bekendtgørelse.

Kontakt os

Har du spørgsmål til forslag til Kommuneplan 2021?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider