Dyr i et boligområde

Her finder du gældende regler for dyrehold i et boligområde.

Bor du i byzone, sommerhusområde eller andre områder, der ved lokalplan er udlagt til beboelse, har du mulighed for at holde et mindre dyrehold under forudsætning af, at det ikke generer andre, og at det ikke forurener.

I byzone- og sommerhusområder og områder, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, er det som udgangspunkt kun tilladt at have følgende dyrehold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse:

  • Op til 4 voksne med hvalpe under 18 uger
  • Op til 30 høns

Af tilsvarende dyrehold kan det for eksempel være ænder, duer og lignende fjerkræ.

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder og heste i byzonen, sommerhusområder og i områder, der ved lokalplan er udlagt til boligforhold eller blandet bolig- og erhvervsformål.

Man har dog mulighed for at søge om dispensation til hold af ovenstående dyr i byzonen. Hvis man gerne vil høre mere om mulighederne for at søge om dispensation for forbuddet, skal man kontakte Nyborg Kommunes Teknik, Miljø og Erhverv.

Hvis der etableres nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger og ajlebeholdere med videre, skal de placeres og indrettes, så der ikke er risiko for forurening af grundvandet eller andre vandboringer, og således at de ikke er til gene for omgivelserne.

Hvis et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, efter Nyborg Kommunes vurdering, medfører væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan Nyborg Kommune meddele påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger.
Hvis generne, forurening eller risiko for forurening ikke kan afhjælpes, eller hvis der overtrædes et påbud om afhjælpende foranstaltningerne, kan Nyborg Kommune nedlægge forbud mod dyreholdet og helt kræve, at anlæg eller indretningen (for eksempel løbegårde med mere) fjernes.

Kontakt os

Har du spørgsmål til dyrehold?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider