Datasikkerhed

Oplysning om brug af video til pædagogisk udviklingsarbejde.

Dagtilbud i Nyborg Kommune anvender som led i udvikling af den pædagogiske praksis video af det pædagogiske personale i samspil med børn i leg og/eller rutiner i hverdagssituationer. Dette kræver ikke samtykke, da det er en del af myndighedsudøvelsen. Video af hverdagssituationer kan ligeledes, uden samtykke anvendes på forældremøder, fx for at vise hvordan personalet arbejder med børns selvhjulpenhed under måltidet. Så længe der er tale om udvikling af den pædagogiske praksis internt i dagtilbuddet, skal der i henhold til databeskyttelsesforordningens art.6, stk.1, litra e, ikke indhentes samtykke.

Der optages aldrig video i puslesituationer, under toilet besøg og i lignende situationer, hvor børn er mere eller mindre afklædte.

Dagtilbudsloven pålægger dagtilbud at skulle arbejde med dokumentation, refleksion og evaluering af pædagogisk praksis. Det er der ikke noget nyt i. Der er altid blevet reflekteret over, om det pædagogiske personales handlinger, har en gavnlig effekt for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det nye er at anvende små videooptag af medarbejdernes samspil med børnene som redskab til at fremme refleksionerne af, om den respons det pædagogiske personale har på børns initiativer er hensigtsmæssige, eller om de voksne kan få øje på at gøre noget andet, til gavn for børnene.

Video - et fantastisk redskab til at udvikle praksis til gavn for børnene

For at forstå, hvor betydningsfuldt det er for børnenes trivsel og læring, at anvende video i undervisningsøjemed til udvikling af den pædagogiske praksis, kommer der her 2 eksempler:

1. En dagplejer var bekymret for et barns sproglige udvikling – hun syntes barnet talte meget lidt. Da hun efterfølgende blev filmet i leg med barnet opdagede hun, hvor meget hun talte og hvor lidt pause hun gav barnet til at komme til orde.
Drengens sprog eksploderede da dagplejeren blev opmærksom på hendes tempo.

2. I en vuggestuegruppe oplevede personalet, at der var megen gråd før frokost. De voksne tolkede det som, at børnene var trætte og sultne. I deres iver efter at hjælpe børnene, drønede de voksne rundt og gjorde alle de ting børnene selv burde gøre, for at opleve mestring og blive selvhjulpne, gennem deltagelse.

Da personalet havde set sig selv på video op til frokost besluttede de følgende:

  1. Vi starter med at rydde op og påbegynde håndvask 15 minutter tidligere
  2. Alle børn inddeles i lege og spisegruppe med den samme voksen. Hver voksen har ansvaret for at hvert barn i egen spisegruppe, gør mest muligt selv.
  3. Al service skal placeres på rullebordets to nederste hylder, så børnene selv kan nå.
    Der var en verden til forskel på det videoklip i samme tidspunkt før frokosten, og det der blev optaget 4 dage senere.

Som vi skrev indledningsvis, så kræver det ikke samtykke at anvende video, så længe det anvendes i dit barns dagtilbud.

Vi har pligt til at oplyse om dine rettigheder i forhold til behandling af persondata. Det handler det følgende om. Du mister ingen rettigheder ved ikke at læse det.

Information

Sådan behandler vi dit barns personoplysninger

Kontakt os

Har du spørgsmål til information om datasikkerhed?

Børn og Skole
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider