Erasmus+ akkreditering

Nyborg Kommunes akkreditering 2022-2027.

Nyborg Kommune har fået godkendt en Erasmus+ akkreditering gældende i perioden 2022-27.
En akkreditering er en blåstempling af en langsigtet strategi for internationalt samarbejde.
Fordelen ved en akkreditering er at sikre stabil økonomi, idet man er fritaget fra at søge ind til enkeltprojekter. Det er dermed blevet meget nemmere for skoler og dagtilbud at komme i gang med Erasmus+
Kravet er at arbejde ud fra de mål, der er opstillet i vores ansøgning.

Erasmus+ er EU Kommissionens samlede uddannelsesprogram for uddannelsesinstitutioner, herunder dagtilbud og grundskoler.
Uddannelsesprogrammet Erasmus+ giver mulighed for efteruddannelse i Europa i form af kurser, jobshadowing (observationsbesøg på skoler/dagtilbud) og undervisningsophold.
Desuden giver det mulighed for udlandsophold for elever og klasser. Samlet set kaldet ’mobiliteter’.

Nyborg Kommunes målsætninger

Alle aktiviteter, hvor der ydes tilskud fra Erasmus+ skal passe ind i mindst ét af nedenstående mål.

Inkluderende læringsfællesskaber

Flere børn og unge skal inkluderes i almenområdet, hvilket kræver udvikling af en inkluderende og differentieret tilgang med fokus på udvikling af livsduelighed.
En stor en andel af eleverne ekskluderes, hvilket er i modstrid med et læringssyn der fokuserer på inkluderende børnefællesskaber.
Der er stort behov for kompetenceudvikling af forvaltning, ledelse og personale, både m.h.p. at understøtte en kulturforandring, men også i høj grad for at udvikle viden og færdigheder i konkrete redskaber og pædagogiske tilgange til fremme af inkluderende læringsfællesskaber, der understøtter børn og unges livsduelighed i dagtilbud og skole.
Der er bl.a. behov for international inspiration til udvikling af 'mellemformer', dvs. tiltag der kan tilgodese elever med specialpædagogiske behov i almendelen.
Udover fokus på kompetenceudvikling af de fag-professionelle, er det også vigtigt at involvere eleverne (herunder specialelever) i mobiliteter, for på den måde at understøtte målet om inkluderende læringsfællesskaber. Dog vil de konkrete emner på elevniveau handle om noget andet og mere konkret relateret til de øvrige temaer i Erasmus-planen.

Grøn omstilling - fokus på bæredygtighed og FN's verdensmål

Nyborg Kommune ønsker at fremme børn og unges viden og handlekompetence ift. grøn omstilling og bæredygtighed med henblik på øget elevmotivation.
Nyborg Kommune har vedtaget politik for Grøn Omstilling med en lang række ambitioner, der bl.a. involverer børn og unge.
For at lykkes med undervisningsmæssigt fokus på grøn omstilling og bæredygtighed, samt fokus på FN's verdensmål, er der brug for kompetenceudvikling af relevant personale med henblik på at skabe virkelighedsnær undervisning med fokus på udvikling af elevernes handlekompetence.
Vi tror på, at elevernes motivation for skolegang kan øges gennem fokus på konkrete globale problemstillinger, der vedrører deres eget liv og fremtid. Der er brug for at udvikle unge mennesker, der kan se udfordringerne i et internationalt perspektiv og som har mod og vilje til at udvikle innovative løsninger i samarbejde, herunder brug af teknologiske løsninger.
Vi ser sammenhæng mellem arbejdet med Grøn omstilling og elevmotivation og dermed indirekte påvirkning af de faglige resultater.
Elevmobiliteter kan medvirke til at understøtte ovenstående og vil samtidig understøtte 'livsduelighed'.

Livsduelighed gennem internationalt udsyn

Nyborg Kommune ønsker at fremme børn og unges livsduelighed med fokus på nysgerrighed i et europæisk perspektiv.
Livsduelighed er overskriften på Nyborg Kommunes politik for dagtilbud og skole. Begrebet er bredt og handler både om at kunne begå sig på den korte og den lange bane. Nøgleord ift. at lykkes med livsduelighed er bl.a. at børn er trygge, sociale og nysgerrige, samt at de har lyst til at lære og kan indgå i forpligtende fællesskaber.
Børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler er udfordret på de socioøkonomiske parametre. Mobiliteter kan bl.a. understøtte international kompetence og demokratisk dannelse gennem kulturmøder, hvilket kan bidrage til refleksion over egen livssituation og medvirke til at skabe motivation for at bryde den sociale arv. Særligt en stor andel af drengene består ikke folkeskolens afgangseksamen, hvorfor der er behov for at understøtte læring med en motiverende undervisning. Dette kalder også på at kapacitetsopbygge personalet, således de er i stand til at se nye perspektiver på udvikling af børn og unges livsduelighed i dagtilbud og skole og ift. overgange.

Yderligere oplysninger fås hos Mette Helding Madsen, koordinator for Erasmus-akkreditering, e-mail: mhm@nyborg.dk