Deltidsplads for forældre på barsels- eller forældreorlov

Hvis du har barsels- eller forældreorlov, kan du søge om deltidsplads for dine andre børn i dagtilbud.

Deltidsplads ved barsel og forældreorlov

Forældre, der afholder barsels- eller forældrelov, har mulighed for at ansøge om deltidsplads på 30 timer pr. uge for de børn, der bor i husstanden og benytter dagtilbud (fra 26 uger til skolestart).

Det gælder for alle egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der bor i samme husstand som forældrene, der afholder fravær efter barselsloven.

Reglen gælder i alle kommunale og private daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

Deltidsplads ved deltidsarbejde

Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, ligesom den omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær, fravær ved forældreorlov med videre. 

Forældre, som har ret til barselsdagpenge efter §§ 20-23 i barselsloven, har også mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen frem til, at begge forældre har genoptaget deres arbejde fuldt ud. Dette såfremt den enkelte forældre minimum afholder fravær svarende til syv timer om ugen.

Hvis orloven afbrydes

Såfremt orloven afbrydes med mere end 5 uger eller på anden vis bortfalder eller forældrene selv ønsker at konvertere deltidspladsen til en fuldtidsplads under fraværet, bortfalder retten til en deltidsplads med reduceret betaling.

Forældre er forpligtet til at orientere Pladsanvisningen i Nyborg Kommune om ændringer i orloven.

Sådan søger du

Deltidspladser skal ansøges senest 4 uger før forventet ikrafttræden til den 1. i måneden.

Betjen dig selv

Søg om deltidsplads

Takster

Forældrebetaling for en deltidsplads på 30 timer/ugen udgør i 2024:

Dagplejen     kr. 2.620,00

Vuggestue    kr. 3.358,00 

Børnehave    kr. 1.830,00

Taksten er månedlig i 11 måneder om året, hvor juli måned er betalingsfri.

Kontakt

Har du spørgsmål omkring deltidspladser?

Linda Bundgaard

Pladsanviser

Mere information