Anbringelse uden for hjemmet

Målgruppen er børn og unge, der har behov for særlig støtte, og som er truet i deres udvikling og trivsel.

Formål

Formålet med at anbringe dit barn uden for hjemmet er at give barnet en base, hvor der drages omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring. En anbringelse uden for hjemmet er således et alternativ til barnets egen familie.

Dit barn kan blive anbragt for at sikre barnets bedste og skal have til formål at:

 • Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne blandt andet ved at understøtte barnets familiemæssige relationer og øvrige netværk.

 • Sikre barnets muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk.

 • Understøtte barnets skolegang og muligheder for at gennemføre en uddannelse.

 • Fremme barnets sundhed og trivsel.

 • Forberede barnet til et selvstændigt voksenliv.

 • Tilbyde dit barn behandling i døgnregi.

Hvem kan få hjælp?

Målgruppen er børn og unge, der har behov for særlig støtte, og som er truet i deres udvikling og trivsel.

Hvad består hjælpen af?

Dit barn kan blive anbragt uden for hjemmet, når kommunen vurderer, at andre forebyggende foranstaltninger i hjemmet ikke kan tilgodese barnets behov. Forud for en anbringelse skal det være vurderet, om en mindre indgribende foranstaltning/støtte til barnet og familien ville kunne løse problemerne.

Hvis kommunen og forældrene ikke kan opnå enighed om, hvordan vanskelighederne bedst afhjælpes, vil man altid tage udgangspunkt i at sikre barnets bedste. Når det skønnes nødvendigt at sikre barnets udvikling og trivsel, kan der i sjældne tilfælde blive tale om en anbringelse uden samtykke fra forældrene.

Valg af anbringelsessted skal med udgangspunkt i barnets behov vurderes og begrundes efter denne prioritering for at sikre barnets fortsatte relation til familien, skole, fritidstilbud og så videre ved så vidt muligt at forblive i lokalmiljøet:

 1. Netværksplejefamilie
 2. Plejefamilier, herunder specialiserede (kommunale)  plejefamilier
 3. Døgninstitutioner og opholdssteder, herunder kostskole og eget værelse
 4. Sikrede institutioner.

Barnets/den unges alder har betydning for valg af anbringelsessted. Udgangspunktet er, at børn og unge, der kan drage nytte af de familielignende rammer i en netværksplejefamilie eller plejefamilie, anbringes dér i stedet for på et opholdssted eller i en døgninstitution.

Under anbringelsen af dit barn, vil der være et selvstændigt fokus på, at dit barn kan hjemgives. Der vil blive arbejdet med jer som forældre.

Anbringelsestyper

Anbringelse af børn i alderen 0-3 år

For børn i alderen 0-3 år benyttes altovervejende anbringelse i netværks- og almene eller forstærket plejefamilie, så børnenes udvikling og tilknytningsmønster sikres ved nære, omsorgsfulde og stabile rammer.

Anbringelse af børn i alderen 4-12 år

Børnene anbringes i det omfang, som det vurderes muligt, i netværksplejefamilie, almen eller forstærket plejefamilie eller specialiseret (kommunal) plejefamilie.

For børn i førskolealderen er det ofte mangler i forældrenes omsorgskompetence, der fører til en beslutning om en anbringelse. 

For børn i skolealderen er der ofte tale om forældres manglende omsorgskompetence kombineret med børnenes specifikke problemer, blandt andet i forhold til skole og sociale relationer.

Hvis barnet har mere indgribende behandlingsbehov, vil barnet fortrinsvis blive anbragt på Nyborg Kommunes døgninstitution (Juulskovhuset). 

Anbringelse af unge i alderen 13-17 år

Kommunen vil så vidt muligt, og når det vurderes hensigtsmæssigt, arbejde på at finde foranstaltninger frem for anbringelser. Dette sker med udgangspunkt i den unges behov og netværkets muligheder for at støtte op om disse foranstaltninger. Der lægges vægt på ønsket om i størst muligt omfang at fastholde den unge i vante omgivelser. 
Det vil også være muligt at anvende ophold på kostskole, eller den unge kan blive anbragt på eget værelse. 

Anbringelse af unge i efterværn

Der er mulighed for, at unge over 18 år kan forblive anbragt, hvis det skønnes, at formålet med anbringelsen kan opnås inden den 23. år, og at det er af væsentlig betydning for den unge at forblive anbragt. Vurderingen foretages af Social og Families socialrådgivere. Den unges indstilling til at ville følge handleplanen er grundlaget for at bevilge efterværn.

Der arbejdes generelt hen imod, at anbringelsen bliver så kortvarig som mulig. Dette sker ved at forberede barnet eller den unge til et liv uden for anbringelsen. 

Akutanbringelser

Akutte anbringelser skal så vidt muligt undgås. Det kan imidlertid være nødvendigt i situationer, hvor der opstår en pludselig og alvorlig begivenhed, der kan true barnets/den unges sundhed og trivsel, eller hvor den akutte situation indebærer en betydelig risiko for andre personer.

Akutanbringelser søges primært at ske i barnets/den unges netværk. Hvis der ikke i netværket er ressourcer hertil, akutanbringes i en plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution.

 

Anbringelse af børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser

Det er udgangspunktet, at børn med betydelige fysiske eller varige psykiske funktionsnedsættelser skal forblive længst muligt i eget hjem ved hjælp af forebyggende og kompenserende indsatser.

Anbringelse af børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser finder primært sted, når de forebyggende og kompenserende indsatser ikke længere er tilstrækkelige, eller når barnets/den unges handicap er så omfattende, at forældrene ikke længere magter at tage vare på barnet i hjemmet.

Anbringelser i disse tilfælde er oftest for resten af barnets opvækst, og der kan sjældent arbejdes på en hjemgivelse.

Under anbringelsen vil dit barn blive tilbudt en støtteperson i barnets netværk.

Sådan søger du

Du skal kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om at få dit barn anbragt uden for hjemmet. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • At betale for anbringelsen i forhold til din indkomst. Der er i særlige tilfælde mulighed for at give hel eller delvis fritagelse for betaling.

Øvrige relevante oplysninger

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om anbringelse. Du og dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse. Undersøgelsen indebærer blandt andet, at dit barn skal have en samtale med en socialrådgiver fra Social og Familie.

Du modtager ikke børneydelse til dit barn under anbringelsen. 

Dit barn vil modtage tøj- og lommepenge under anbringelsen. 

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 7 i Lov om social service.

 

Visitationskriterier

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse i henhold til denne paragraf. Der skal endvidere udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 140.

 

Hvad omfatter indsatsen?

Anbringelse af barnet i netværksplejefamilie, almen eller forstærket plejefamilie, specialiseret (kommunal) plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted, døgninstitution el.lign.

Der gives tøj- og lommepenge til barnet.

Der skal altid foretages beregning og træffes afgørelse om egenbetaling over for forældrene.

Som udgangspunkt vil børn, der skal anbringes i døgninstitution, blive anbragt på Juulskovhuset.

 

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

 

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Foranstaltningen vurderes ved lovbestemte opfølgninger, første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned, samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Socialtilsynet fører tilsyn med døgntilbuddene.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider