Døgnophold for familien

Find ud af, hvad du kan forvente af et døgnophold.

Formål

Formålet med døgnophold er at:

  • Sikre, at du får den hjælp og støtte, som kan gøre dig i stand til at varetage dit barns behov for tryghed og omsorg i hverdagen.
  • Undersøge din forældreevne og samspillet i din familie med henblik på at vurdere, om familien kan forblive samlet.
  • Sikre, at dit barns trivsel opretholdes under undersøgelsen.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du har et barn i alderen 0-3 år eller er gravid, og hvis Social og Familie vurderer, at der er alvorlig bekymring for din forældreevne. Det er en betingelse, at Social og Familie vurderer, at det er muligt at arbejde med dine ressourcer inden for en kortere periode.

Du kan også få hjælp, hvis der er tvivl om din evne til at tage vare på dit barn, og hvor det derfor må vurderes, om barnet skal anbringes.

Hvad består hjælpen af?

Opholdet kan være på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Det er også muligt at få ophold i en plejefamilie. Under opholdet vil du og din familie modtage støtte, som tager udgangspunkt i jeres ressourcer og vanskeligheder med henblik på at udvikle omsorgsevnen hos jer.

Du kan også få undervisning i barnets pleje og behov for stimulation.

Som udgangspunkt udarbejdes en forældrekompetenceundersøgelse i forbindelse med døgnophold.

Opholdet er typisk på døgnbasis og kan som udgangspunkt maksimalt tildeles for seks måneder. Det forudsætter dog som hovedregel, at støtten har en dokumenteret effekt på barnet/børnenes trivsel og udvikling efter de første tre måneder.

Sådan søger du

Du skal kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om døgnophold for familien. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar at:

  • Indgå i et samarbejde med Social og Familie og personalet under døgnopholdet.
  • Betale for kosten under opholdet.
  • Selv kunne tage vare på dit barn hele døgnet med massiv støtte.

Øvrige relevante oplysninger

Tabt arbejdsfortjeneste: Der kan i visse tilfælde ydes lønkompensation til dig i forbindelse med døgnophold, hvis det er af afgørende betydning for din deltagelse i opholdet.

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om døgnophold for familien. Du skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 4 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier med børn i alderen 0-3 år eller gravide, hvor der er alvorlig bekymring for forældreevnen, og hvor der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere periode.

Målgruppen kan også være familier, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at tage vare på deres barn, og hvor det derfor må vurderes, om barnet/børnene skal anbringes.

Forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet med massiv støtte.

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse i henhold til denne paragraf. Der skal endvidere udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 140.

Hvad omfatter indsatsen?

Opholdet kan være på en døgninstitution, et godkendt opholdssted eller en godkendt plejefamilie. Udgangspunktet for indsatsen er:

  • Familiebehandling, som tager udgangspunkt i familiens ressourcer og vanskeligheder med henblik på at udvikle omsorgsevnen hos forældrene.
  • Undervisning i barnets pleje og behov for stimulation.
  • Som udgangspunkt udarbejdes en forældrekompetenceundersøgelse i forbindelse med døgnophold.

Opholdet er typisk på døgnbasis og kan som udgangspunkt maksimalt tildeles for seks måneder. Det forudsætter dog som hovedregel, at behandlingen har en dokumenteret effekt på barnet/børnenes trivsel og udvikling efter de første tre måneder. Der skal foreligge en udredning fra leverandøren inden for de første 2 måneder.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt. 

Foranstaltningen vurderes ved lovbestemte opfølgninger, første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned.

Socialtilsynet fører tilsyn med døgntilbuddene.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider