Familiebehandling

Find ud af, hvad du kan forvente af familiebehandling og hvordan du søger.

Formål

Formålet er, at din familie forbliver samlet, og at du får hjælp til selv at tage vare på barnets trivsel og udvikling.

Det kan for eksempel være ved at:

 • Behandle familiens problemer
 • Bevare familien samlet
 • Give din familie mere hensigtsmæssige måder at være sammen på
 • Give dig de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov
 • Etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem familien og dit barn, hvis det er anbragt uden for hjemmet

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis Social og Familie vurderer, at:

 • Dit barn ikke trives på grund af forholdene i din familie. 
 • Du og din familie har vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, og hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for dit barn. 
 • Du står i en skilsmissesag, der har negative følgevirkninger for dit barns trivsel og udvikling.
 • Hvis dit barn har alvorlige teenageproblemer, for eksempel misbrug, selvskade med videre.
 • Dit barn er anbragt, og der er behov for at arbejde med forholdene i hjemmet, så dit barn kan komme hjem igen.

Der tages altid udgangspunkt i din familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer) for på denne måde at få afklaret hvilken indsats, der bedst understøtter din familie i at kunne håndtere barnets udvikling og trivsel.

Hvad består hjælpen af?

Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Derfor arbejdes der i forløbet med hele eller dele af en familie.

Familiebehandling kan omfatte forskellige aktiviteter, for eksempel:

 • Samtaler med familien
 • Gruppeforløb
 • Familiekurser
 • Observation
 • Familieaktiviteter
 • Redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes relationer, familieroller og opdragelsesmetoder

Sådan søger du

Du skal kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om familiebehandling.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Hvad er dit ansvar?

Der lægges vægt på, at:

 • Du har vilje og evne til at ville det anderledes.
 • Du kan reflektere over din egen situation.
 • Du kan omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien og har kompetencer til at skabe og fastholde en udvikling i familien.
 • Det er dit ansvar at indgå aktivt i samarbejdet med Familiehuset og Social og Famillie i forhold til støtten.

Øvrige oplysninger

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om familiebehandling. Du og dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse. Undersøgelsen indebærer blandt andet, at dit barn skal have en samtale med en socialrådgiver fra Social og Familie.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 3 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier:

 • Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives.
 • Med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssigt fokus på samspillet i familien.
 • Der står i en skilsmissesag, der har negative følgevirkninger for barnet/børnenes trivsel og udvikling.
 • Hvor den unge har alvorlige teenagerproblemer, for eksempel misbrug, selvdestruktion med videre. 
 • Anbragte børn, hvor der er behov for at arbejde med forholdene i hjemmet, så barnet kan komme hjem igen.

Herudover lægges der vægt på, at:

 • Forældrene skal have vilje og evne til at ville det anderledes.
 • Familier skal kunne reflektere over egen situation.
 • Familier skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien.

Der tages altid udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer) for på denne måde at få afklaret hvilken indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere barnets/børnenes udvikling og trivsel.

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse i henhold til denne paragraf. Der skal endvidere udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 140.

Hvad omfatter indsatsen?

Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Derfor arbejdes der i forløbet med hele eller dele af en familie.

Familiebehandling kan omfatte forskellige aktiviteter, for eksempel:

 • Samtaler med familien
 • Gruppeforløb
 • Familiekurser
 • Observation
 • Familieaktiviteter
 • Redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes relationer, familieroller og opdragelsesmetoder.

Familiebehandlingen ydes som udgangspunkt af Familiehuset. I helt særlige tilfælde kan Social og Familie visitere til forløb på Nyborg Heldagsskole eller tilbud leveret af Juulskovhuset. 

Der anvendes kun undtagelsesvis anden leverandør, og kun hvis opgavens karakter gør det mest hensigtsmæssigt, fx hvis der er sproglige barrierer, der gør, at Familiehuset ikke kan udføre opgaven.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Foranstaltningen vurderes ved lovbestemte opfølgninger, første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider