Fast kontaktperson

Børn og unge kan få en fast kontaktperson, som kan støtte i forskellige sammenhænge.

Formål

Formålet er at give dit barn en fast og stabil voksenkontakt. Det kan også være at give hele familien hjælp, hvis der er børn eller unge i familien, og barnets mistrivsel påvirker den samlede familie. 

Endelig kan det være et vilkår i en dom eller ved tiltalefrafald, at der skal gives en fast kontaktperson til den unge.

Hvem kan få hjælp?

Børn og unge kan få en fast kontakt person, når Social og Familie vurderer, at der er behov for særlig støtte i form af:

  • Vejledning og rådgivning i forhold til for eksempel arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår om tiltalefrafald
  • Skabe sociale relationer
  • Fast struktur i dagligdagen
  • Støtte på det nære personlige plan
  • Støtte i at blive selvhjulpen
  • En fast voksenkontakt, som barnet/den unges familie ikke kan opfylde
  • En positiv rollemodel

En fast kontaktperson kan være en del af et samlet tilbud om hjælp, hvor forældrene også skal indgå i et tilbud fra kommunen for at støtte barnets udvikling og trivsel.

Hvad består hjælpen af?

Kontaktpersonen løser opgaver eller funktioner, der tager udgangspunkt i handleplanen for den unge. Det kan også være opgaver, som handler om støtte på det mere personlige plan – at være til rådighed, når barnet eller den unge har brug for det.

Kontakten kan bestå af samtaler eller deltagelse i aktiviteter afhængigt af den konkrete situation og det tillidsforhold, der bygges op med barnet/den unge og familien.

Sådan søger du

Du skal kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om en fast kontaktperson. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Øvrige relevante oplysninger

Det er dit ansvar at indgå aktivt i samarbejdet med din kontaktperson og Social og Familie i forhold til støtten.

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om fast kontaktperson. Dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse. Undersøgelsen indebærer blandt andet, at dit barn skal have en samtale med en socialrådgiver fra Social og Familie.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 6 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er tale om børn og unge med behov for særlig støtte:

  • Vejledning og rådgivning i forhold til f.eks. arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår om tiltalefrafald
  • En fast voksenkontakt, som barnet/den unges familie ikke anses at kunne opfylde
  • En positiv rollemodel

Fast kontaktperson tilbydes primært til unge, der udviser alvorlige adfærds- og tilpasningsproblemer.

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse i henhold til denne paragraf. Der skal endvidere udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 140.

Afgørelse om fast kontaktperson kan træffes uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Hvad omfatter indsatsen?

Kontaktpersonen løser opgaver eller funktioner, der tager udgangspunkt i handleplanen for den unge. Det kan være opgaver, som handler om støtte på det mere personlige plan – at være til rådighed når barnet eller den unge har brug for det.

Kontakten kan bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter afhængigt af den konkrete situation og det tillidsforhold, der bygges op med barnet/den unge og familien.

Kørselsgodtgørelse sker efter statens laveste takster eller til det billigste offentlige transportmiddel.

Der kan evt. ydes aktivitetspenge i henhold til handleplanen, dog maksimalt kr. 600 i kvartalet inklusive kontaktpersonens udgifter.

Ydelsen leveres fortrinsvis af Familiehuset.

Der kan i særlige tilfælde købes kontaktperson hos ekstern leverandør, hvis det er nødvendigt med en specialiseret (fx fremmedsproglig) og væsentlig større indsats. 

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Foranstaltningen vurderes ved lovbestemte opfølgninger, første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider