Økonomisk støtte i særlige tilfælde

Du har mulighed for at søge om økonomisk støtte i særlige tilfælde, hvor støtten kan have betydning for barnets trivsel.

Formål

Du kan søge om økonomisk støtte, hvis dit barn har behov for særlig støtte. Støtten kan for eksempel gives, hvis det kan undgås at iværksætte en mere indgribende foranstaltning eller hvis støtten betyder, at dit barn hurtigere kan hjemgives.

Hvem kan få hjælp?

Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du ikke selv har penge til at betale for eksempel et efterskoleophold for dit barn, og det samtidig er vurderet af en socialrådgiver i Social og Familie, at dit barn har særligt behov for støtte.   

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau for eksempel bestå i økonomisk tilskud til efterskoleophold eller kørsel i forbindelse med samvær, hvis dit barn er anbragt uden for hjemmet. 

Efter Nyborg Kommunes serviceniveau kan du som hovedregel kun få bevilget økonomisk tilskud til efterskoleophold i ét år. 

Sådan søger du

Kontakt Social og Familie, hvis du ønsker at søge om økonomisk hjælp i særlige tilfælde. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

  • At give Social og Familie de nødvendige oplysninger om din families forhold og jeres økonomiske situation.

  • Selv at betale en del af et eventuelt efterskoleophold, da du ellers vil miste de børnepolitiske ydelser.

  • Selv at betale lommepenge, rejser/udflugter og øvrige udgifter i forbindelse med efterskoleopholdet samt transport til og fra efterskolen til dit barn.

Øvrige relevante oplysninger

Du og dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til, at Social og Familie kan indhente de nødvendige oplysninger til behandling af din ansøgning. 

Det er en betingelse for økonomiske støtte, at der er gennemført samtale med barnet eller den unge. Ligeledes skal familien og netværket være inddraget.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 52a i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er ikke krav om udfærdigelse af børnefaglig undersøgelse for at bevilge støtte efter § 52a eller om handleplan jf. § 140. 

Hvad omfatter indsatsen?

Økonomisk støtte til:

  1. Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.

  2. Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.

  3. Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

Ved støtte til efterskoleophold skal der opkræves egenbetaling på kostbeløbet, da forældrene fortsat får udbetalt de børnepolitiske ydelser under barnets ophold på efterskolen.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering. 

Bevillingen vurderes efter behov.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider