Ophold på kvindekrisecenter – vedrørende børn

Find ud af, hvad du kan forvente ved et ophold på krisecenter.

Formål

Formålet med et ophold på et kvindekrisecenter er at:

 • Stoppe volden
 • Beskytte dig og dine børn mod vold og trusler
 • Gøre dig i stand til at fastholde et liv uden vold

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis:

 • du er kvinde og har været udsat for vold eller trusler om vold eller er i krise i relation til dit familie- eller samlivsforhold. 
 • du har lovligt ophold i Danmark.

Du kan have dine børn under 18 år med på krisecentret.

Hvad består hjælpen af?

På krisecentret får du:

 • Et midlertidigt, sikkert sted at være for dig og dine børn.
 • Råd og vejledning til at afklare din situation.
 • Hjælp, der tager udgangspunkt i din situation.
 • Mulighed for at være sammen med kvinder og børn, der er i samme situation som dig.
 • Hjælp til selvhjælp, så du kan nå dine mål.

Sådan søger du

Hvis du har brug for hjælp, kan du selv henvende dig til et krisecenter. Du kan også bede kommunen, din læge, venner eller familie om hjælp til at opsøge et krisecenter.

Du kan kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om ophold på kvindekrisecenter. Du kan også sende et brev.

Du kan få adressen på det nærmeste krisecenter ved at ringe til Landsorganisation af Kvindekrisecentre på tlf. 7020 3082. Telefonen er åben døgnet rundt, og din henvendelse kan være anonym.

Det er lederen af krisecentret, der afgør, om du kan få ophold. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til ophold på krisecenter?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • at være indstillet på, at formålet med den hjælp, du får på krisecentret, er at hjælpe dig til at klare dig selv igen hurtigst muligt.

Øvrige relevante oplysninger

Du skal selv betale for opholdet på krisecentret. Egenbetalingen udgør efter lovgivningen 88 kr. pr. døgn (2020-pris) og opkræves af kommunen.

Desuden kan krisecentret fastsætte en betaling for kost og vask med mere, som du skal betale direkte til krisecentret.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 109 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Hvis en kvinde tager ophold på kvindekrisecenter med sine børn, sker den koordinerende sagsbehandling i Børn og Familie.

Hvis kvinden ikke har børn med på kvindekrisecenter, sker den koordinerende sagsbehandling i Myndighed.

Denne kvalitetsstandard omhandler de særlige forhold for børn på kvindekrisecenter.

Tidsfrister

Kvindekrisecentret skal senest tre hverdage efter, der er afgørelse om optagelse i boformen, orientere Nyborg Kommune, der har pligt til at yde hjælp efter Lov om social service.

Orienteringen skal som minimum indeholde borgerens og eventuelle børns navne og cpr-numre samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelse og udskrivning.

For kvinder, der optages i boformen anonymt, udelades borgerens og eventuelle børns navne og cpr-numre fra orienteringen, og det skal i øvrigt sikres, at borgerens anonymitet opretholdes.

Hvad omfatter indsatsen?

Kvindekrisecentrenes personale har særlig opmærksomhed på børns problemer og behov. 

Familierådgivning

Krisecentret, hvor kvinden har taget ophold, giver familierådgivning til kvinder på krisecenter. 

Alle kvinder med børn på krisecenter tilbydes en familierådgiver. Rådgivningen iværksættes forud for borgerens udflytning fra krisecentret. Tilbuddet gives både i de tilfælde, hvor borgerens børn er med på krisecenter, og i de tilfælde, hvor børnene ikke er med på krisecentret. Kun kvinder, der ikke har hele eller en del af forældremyndigheden over børnene, er undtaget fra tilbuddet.

Pligten til at tilbyde en familierådgiver påhviler den kommune, der er handlekommune i forhold til borgerens ophold på krisecentret. Hvis en borger undervejs i forløbet flytter fra krisecentret til en bolig, der ikke falder under de boligtyper, som er nævnt i retssikkerhedslovens§ 9, stk. 7, er vedkommendes opholds- og handlekommune den kommune, hvor boligen ligger, og forpligtigelsen til at yde for eksempel familie-rådgivning påhviler herefter den kommune, borgeren er flyttet til.

Psykologbehandling til børn på kvindekrisecentre

Efter § 109, stk. 8 forpligtes kommunalbestyrelsen til at tilbyde psykologbehandling til børn under 18 år, som ledsager deres mor under ophold på et krisecenter. 

Behandlingen:

 • Skal have et omfang på minimum 4 timer og maksimum 10 timer afhængig af barnets behov. Hvis der herefter er yderligere behov, må dette vurderes i forhold til § 52 i Lov om social service eller anden lovgivning.
 • Skal udføres af en autoriseret psykolog. Er kvinden og børnene på krisecenteret i Odense, leverer Nyborg Kommune (Familiehuset) psykologbehandlingen til børnene. Er kvinden og børnene på krisecenter andre steder i landet, køber Nyborg Kommune psykologbehandlingen af krisecenterets psykolog.
 • Skal tilbydes uanset opholdets varighed og iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Moderen kan afslå at give samtykke til psykologbehandling af barnet. Efter de almindeligt gældende regler skal kommunalbestyrelsen i sådanne tilfælde vurdere, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger uanset det manglende samtykke, hvis det vurderes at være til barnets bedste.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at iværksætte psykolog-behandling af et barn på krisecenter, hvis behandlingen vurderes at være til skade for barnet, for eksempel hvis barnet allerede er i et andet behandlingsforløb, og iværksættelse af psykologbehandlingen vil forstyrre dette.

Psykologbehandlingen skal ses som et supplement til de allerede eksisterende forpligtigelser, som kommunen har i forhold til at hjælpe børn med behov for særlig støtte. 

Anden støtte til børn på kvindekrisecentre

Støtte til børn på krisecentre og i forbindelse med, at de forlader krisecentret, kan ydes efter § 52 i Lov om social service. Støtten kan omfatte en kontaktperson for barnet eller for hele familien eller behandling af barnets problemer.   

Efter fraflytning af krisecentret

Barnet kan have brug for støtte, efter det har forladt krisecentrene, både når det flytter alene med sin mor, eller hvis de flytter tilbage til den voldsudøvende mand. 

Nyborg Kommune er opmærksom på at undersøge behovet for yderligere støtte af barnet og familien til at komme ud af volden, når de forlader kvindekrisecentret.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider