Praktiktilbud

Socialt belastede unge kan komme i praktik for på sigt at kunne tage en uddannelse.

Formål

Formålet er at:

  • Motivere særligt socialt belastede unge til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv.
  • Barnet eller den unge i videst muligt omfang inkluderes i almindelige sociale fællesskaber i nærmiljøet.
  • Fastholde den unges tilknytning til uddannelsessystemet.
  • Opnå eller fastholde den unges tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp.

Det kan godt være et tilstrækkeligt formål i sig selv at støtte den unges indtræden på arbejdsmarkedet med henblik på forbedring af den unges sociale situation i det hele taget.

Hvem kan få hjælp?

Dit barn kan få støtte, hvis det er i 14-17 års alderen, er socialt belastet, og har problemer med at begå sig i samfundet, og hvis dit barn har brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde for på sigt at kunne fastholdes i uddannelse.

Hvad består hjælpen af?

Et praktiktilbud hos en privat eller offentlig arbejdsgiver vil normalt være 5-6 timer ugentlig, når der er tale om et fritidstilbud til den unge. Er praktiktilbuddet et supplement til skole/uddannelse, vil det som udgangspunkt være ca. 15 timer ugentlig. Samlet varighed oftest 3–6 måneder. Praktikophold bliver fortrinsvis etableret via UU-vejledningen. 

Foranstaltningen ophører senest, når den unge fylder 18 år.

Sådan søger du

Du skal kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om praktiktilbud. 

 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Øvrige relevante oplysninger

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om formidling af praktikophold. Du og dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse. Undersøgelsen indebærer blandt andet, at dit barn skal have en samtale med en socialrådgiver fra Social og Familie.

Der udbetales praktikgodtgørelse efter KL’s takster. Praktikophold er omfattet af arbejdsskadeforsikringen. 

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 8 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge i 14-17 års alderen, der er socialt belastede og har problemer med at begå sig i samfundet, og som har brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde for på sigt at kunne fastholdes i uddannelse.

Hvad omfatter indsatsen?

Praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Et vigtigt element i arbejdspraktikken er, at den unge lærer de almindelige normer og omgangsformer, der hersker på en
arbejdsplads, og at den unge indgår på lige fod med voksne og andre unge på arbejdspladsen.

Praktiktilbuddet kan være et fritidstilbud eller et supplement til et skoletilbud.

Et praktiktilbud vil normalt være 5-6 timer ugentlig, når der er tale om et fritidstilbud til den unge. Er praktiktilbuddet et supplement til skole/uddannelse, vil det som udgangspunkt være ca. 15 timer ugentlig. Samlet varighed oftest 3–6 måneder.

Foranstaltningen ophører senest, inden den unge fylder 18 år.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Der foretages lovbestemte opfølgninger, første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned.

Bevillingen vurderes efter behov.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider