Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Her finder du kvalitetsstandarden for praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Du ser også, hvordan du søger om støtten.

Formål

Formålet er, at din familie bevares samlet, og at du får hjælp til selv at tage vare på dit barns trivsel og udvikling. 

Du får redskaber til selv at klare hverdagen med dit barn.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du har et barn under 18 år, hvor der fra Social og Families side er bekymring for barnets trivsel og udvikling. Du har brug for støtte til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for dit barns udvikling og for familien generelt.

Det vil typisk være:

 • Familier, der af hensyn til barnets særlige behov, har brug for støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter.

 • Familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling.

 • Familier, der har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i dagligdagen.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen, der som udgangspunkt leveres af Familiehuset i jeres egen bolig, består af:

 • Støtte til at få struktureret praktiske gøremål i hverdagen.
 • Anvise nye handlemuligheder til jeres mestring af forældreskabet.
 • Give jer konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes udvikling og behov.
 • I en kortere, afklarende periode støtte til at sikre, at barnet dagligt kommer i skole/daginstitution.
 • Støtte barnet i dets udvikling.
 • Understøtte og bidrage til at udvikle mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien.
 • At I hjælpes til at se og støtte børnene i deres behov.

Sådan søger du om hjælp

Kontakt Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge om hjælp?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Øvrige relevante oplysninger

Det er dit ansvar at indgå aktivt i samarbejdet med Familiehuset og Social og Familie i forhold til støtten.

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse om praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Du og dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til at medvirke i denne undersøgelse.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 2 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Familier med børn og unge under 18 år, hvor der er bekymring for barnet eller den unges trivsel og udvikling. Forældrene skønnes at have brug for støtte til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt.

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:

 • Familier, der af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter.
 • Familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer barnets/den unges trivsel og udvikling.
 • Familier, der har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i dagligdagen.

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse i henhold til denne paragraf. Der skal endvidere udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 140.

Hvad omfatter indsatsen?

Kontakt med familien består af arbejde i hjemmet, samtaler ud fra dette med forældrene samt deltagelse i møder på skole, daginstitutioner med videre. 

Ydelsen indebærer en kontrolfunktion i forhold til vurdering af forældrenes evne til at tage vare på og ansvar for barnet eller den unge.

Arbejdet foregår primært i familiens hjem, herunder deltagelse i møder på skole, daginstitutioner med videre. 

Yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter

 • Støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen.
 • Støtte op om børnenes trivsel.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt. 

Foranstaltningen vurderes ved lovbestemte opfølgninger, første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider