Rådgivning og anden støtte til børnefamilier

Børnefamilier kan få rådgivning og støtte i forbindelse med sorg, krise, konflikter i familien eller andre afgrænsede problematikker.

Formål

Formålet er at hjælpe dig som barn, ung eller forælder, så I kan få støtte til, hvordan I kan løse nyopståede og enkle udfordringer i familien.

Hvem kan få hjælp?

Du eller dit barn skal have et afgrænset behov for støtte.

Problemerne skal have indflydelse på barnets trivsel. Det kan for eksempel være i forbindelse med sorg og krise, konflikter i familien, eller hvis dit barn ikke vil gå i skole.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau være et rådgivningsforløb, der kan vare op til 12 måneder. 

Hjælpen kan også være en anden indsats, der kan hjælpe din familie. Det kan for eksempel være netværks- eller samtalegrupper eller rådgivning om familieplanlægning.

Sådan søger du

Du kan kontakte Familiehuset, hvis du ønsker rådgivning eller anden støtte.

Hvis du har behov for mere omfattende støtte, kan Familiehuset hjælpe dig med at tage kontakt til Social og Familie.

Kontakt os

Har du spørgsmål til støtte og rådgivning for børnefamilier?

Familiehuset
Dyrehavevej 43 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Øvrige relevante oplysninger

Begge forældremyndighedsindehavere skal som udgangspunkt give samtykke til støtten, også selv om de ikke bor sammen.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 11, stk. 3 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Lederen af Familiehuset kan visitere til § 11, stk. 3 efter samtaleforløb jf. § 11, stk. 2. Der kræves ikke børnefaglig undersøgelse. Social og Familie kan visitere til et forløb og evt. økonomisk støtte.

Hvad omfatter indsatsen?

Der vil være mulighed for at give støtte i form af netværks- eller samtalegrupper eller rådgivning om familieplanlægning.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Det er Nyborg Kommunes serviceniveau, at forløb via Nyborgmodellen skal følges op indenfor fire måneder.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt.