Støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet

Find ud af, hvad du kan forvente af en støtteperson og hvordan du søger.

Formål

Formålet med at tilbyde en støtteperson til dig som forælder er at:

 • Støtte dig i at blive afklaret i forhold til anbringelsen af dit barn.
 • Hjælpe dig til at udfylde din forældrerolle under anbringelsen.
 • Styrke kontakten mellem dig og dit barn.
 • Styrke kontakten mellem dig og kommunen.
 • Dit barn oplever en mindre grad af splittelse mellem dig og anbringelsesstedet.
 • Bidrage til at støtte din familie i at løse de problemer, der har været medvirkende til, at dit barn måtte anbringes udenfor hjemmet.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få en støtteperson, hvis dit barn er anbragt udenfor hjemmet efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58. Støtten kan etableres, så snart en anbringelse indgår som en mulighed i foranstaltningstilbud.

Det er Nyborg Kommune, der bevilger en støtteperson, også selv om dit barn er anbragt uden for kommunen.

Hvad består hjælpen af?

Støttepersonens opgave er at:

 • Styrke dit samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet.
 • Hjælpe med at forstå de spørgsmål, som måtte melde sig i forhold til den måde, det offentlige system fungerer på under en anbringelse.
 • Hjælpe med at forberede og evaluere møder og hjælp til at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.

Du kan få støtte efter en individuel vurdering af behovet, herunder en vurdering af dit udbytte af støtten. Omfanget af støtten vil efter Nyborg Kommunes serviceniveau typisk ligge mellem 2 og 4 timer pr. måned. 

I starten af en anbringelse kan der være behov for mere intensiv støtte, og der kan gradvist trappes ned, når barnet har været anbragt i en periode.

Støttepersonen kan tildeles fra det tidspunkt, hvor en anbringelse indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger.

Støttepersonen er et tilbud under anbringelsen og kan fortsætte i en kortere periode efter en hjemgivelse.

Når den unge fylder 18 år, ophører ordningen.

Tilbud om støtteperson gælder, uanset om barnet eller den unge er anbragt med eller uden samtykke fra dig.

Sådan søger du

Du skal kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om en støtteperson. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar at samarbejde med din støtteperson.

Støttepersonen erstatter ikke en eventuel bisidder og kan ikke varetage behandlingsmæssige opgaver.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 54 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Tilbuddet skal gives til alle forældre med børn eller unge, der er anbragt udenfor hjemmet efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58.

Hvad omfatter indsatsen?

Forældre til anbragte børn kan frit vælge, om de vil benytte tilbuddet om en støtteperson. Forældrene har selv indflydelse på valg af støttepersonen, men vedkommende skal vurderes egnet til opgaven. Støttepersonen aflønnes som personlig rådgiver med to vederlag.

Forældrene får rådgivning om at benytte støttepersoner til-knyttet netværk for støttepersoner f.eks. PS Foreningen, Foreningen af Professionelle Støttepersoner.

Støttepersonen er en uvildig person uafhængig af kommunen.

Sagsbehandleren foretager en konkret vurdering af, om den foreslåede person er egnet som støtteperson. Det er ikke hensigtsmæssigt, at nære familiemedlemmer eller andre fra familiens nære personlige netværk udpeges som støtteperson.

Kommunen har følgende forventninger til støttepersonen:

 • Lyttende og være der for forældrenes skyld
 • Være fleksibel
 • Have almen viden og personlig baggrund i forhold til de krav, der stilles til en støtteperson
 • Deltage i møder
 • Give forældrene modspil
 • Understøtte et positivt samarbejde mellem forældre og kommunen.

Sagsbehandleren skal være opmærksom på, om der også gives støtte fra andre afdelinger i kommunen.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider