Skiltning i det åbne land

Skal du opsætte midlertidige skilte, plakater eller andet langs offentlige veje, skal du søge om tilladelse til dette.

Det er som udgangspunkt forbudt at opsætte reklameskilte i det åbne land. Der er dog en række undtagelser fra forbuddet, så både borgere, private, virksomheder og offentlige myndigheder har en række muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv og kortvarige arrangementer. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i byerne.

Det må du ikke

Forbuddet mod reklameskilte gælder plakater, lysreklamer og andre indretninger, for eksempel fastforankrede balloner, flag og køretøjer, når de er opstillet i reklame eller propagandaøjemed.

Forbuddet er absolut og gælder i princippet, uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende eller ej – for eksempel fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger.

Forbuddet gælder kun i åbent land

Forbuddet gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves. Det vil sige om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder med videre).

Det må du gerne

Der er undtagelser fra forbuddet.

 • Virksomhedsreklamer, der opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet.

 • Skiltning om virksomheder og om salg af erhvervsgrunde, der opsættes i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde.

 • Skiltning om salg af erhvervsgrunde i områder, der i en kommuneplan er udlagt som erhvervsområde, men som endnu ikke er lokalplanlagt.

 • Mindre skilte, der opsættes højst 30 meter fra byer, med højest 3.000 indbyggere, regnet fra grænsen for den bymæssige bebyggelse, og som oplyser om lokale virksomheder i byen, jævnfør om afgrænsningen i § 9 i nedenstående bekendtgørelse.

 • Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed, når skiltet opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom.

 • Mindre skilte om sæsonbetinget salg af frisk frugt og grøntsager med videre, når det er dyrket på den pågældende ejendom, der i sæsonen opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom eller ved en anden nærliggende sidevej eller markvej.

 • Skiltning i forbindelse med trafiksikkerhedskampagner, godkendt af Rådet for Sikker Trafik.

 • Valgplakater, bannere og lignende, der opsættes i forbindelse med valg.

 • Skiltning til lokale arrangementer.

 • Skiltning til små enkeltstående arrangementer i det åbne land.

 • Skiltning til større arrangementer i det åbne land.

Reglerne om skiltning i det åbne land fremgår af naturbeskyttelseslovens § 21.

De præcise regler for udformning og placering af skiltning – med enkelte undtagelser – fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 817 af 20. juni 2018 om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Kontakt os

Har du spørgsmål til skiltning i det åbne land?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider