Risikostyringsplan for oversvømmelser i Nyborg by

Nyborg blev i 2018 udpeget af Kystdirektoratet som et område med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse fra hav.

Ekstreme oversvømmelser kan medføre væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. På den baggrund har Nyborg Kommune udarbejdet en risikostyringsplan. 

Hvordan sikrer vi sammen Nyborg by mod oversvømmelser?

Risikostyringsplanen skal sikre rammerne for et godt samarbejde mellem grundejere, forsyningsselskab, virksomheder, beredskab, andre myndigheder samt ejere af vigtig infrastruktur såsom Sund og Bælt samt Vejdirektoratet og DSB. Et essentielt formål med planen er desuden at samle den beredskabsmæssige viden, så vi sammen kan planlægge for og forebygge eventuelle kommende hændelser – herunder stormfloder.

Det vil kræve store investeringer fra mange forskellige parter at beskytte risikoområdet mod havet. Etableres der fællesløsninger, vil der blive bidragsfordelt til den, som har nytten af beskyttelsen. Det kræver en tilladelse efter blandt andet Kystbeskyttelsesloven at etablere faste tiltag til at nedsætte risikoen for stormflod. 

Du kan læse mere om risikostyringsplanen her

Planforslagene er offentliggjort fra 20. januar 2021 til 20. juli 2021.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller på e-mail til teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk mærket ”høringssvar vedr. Risikostyringsplan Nyborg”. Materialet skal være kommunen i hænde senest 20. juli 2021.

Digitalt borgermøde

Tirsdag 16. marts 2021 blev der afholdt digitalt borgermøde omkring den nye klimasikringsplan. 

Du kan se eller gense borgermødet her