Facaderåd

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2019 at nedsætte et Facaderåd.

Facaderådet er oprettet af Teknik- og Miljøudvalget i  forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 306 - Nyborg Bykerne og Voldanlæg til vurdering af facadeprojekter i Nyborg Kommune.

 • Facaderådet skal arbejde for en stadig forbedring af bymiljøet, bydesign, bygnings- og facadeudtryk i udpegede områder i Nyborg by og kommune.
 • Facaderådet skal virke for forskønnelse af byrum og bymiljøet, som rådgivere for Teknik- og Miljøafdelingen/Teknik- og Miljøudvalget, ved udarbejdelsen af plangrundlag og i skilte- og facadesager, der ikke følger bestemmelser og retningslinjer i lokalplaner og administrationsgrundlag.
 • Facaderådet skal vejlede borgere, virksomhedsejere og grundejere om hensigtsmæssig facadeudformning, bydesign, skiltning mv. Facaderådet kan være opsøgende i forhold til kommunen, når der opleves eller er viden om igangsætning af arbejder indenfor rådets virke.
 • Facaderådet skal medvirke til udbredelse og forståelse for arbejdet med at sikre et æstetisk og mere sammenhængende udtryk i byrummene ikke mindst i den historiske bykerne.
 • Geografisk vil Facaderådets virke afgrænses af gældende og nye lokalplanområder, kulturhistoriske vigtige områder, områder der vurderes af stor betydning for borgere og andres indtryk af kommunen for eksempel indfaldsveje.
 • Nyborg Facaderåd skal rådgive Teknik- og Miljøudvalget i byggesager vedrørende bevaringsværdige huse i Nyborg by og andre steder i kommunen.
 • Facaderådet vil være et uvildigt rådgivende råd for både administration og det politiske udvalg i sager, hvor der er tvivl om husets æstetik og rette arkitektoniske udseende.
 • Administrationens afgørelse træffes af Teknik- og Miljøafdelingen på baggrund af Facaderådets vurdering, dog kan sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i visse tilfælde, fx ved tvivl eller principielle tilfælde. Facaderådets beslutning vil vægte tungt i den endelige afgørelse. Administrationen afgør sager i overensstemmelse med gældende administrationsgrundlag, formanden tages med på råd ved hastesager og tvivlssager, disse afgørelser orienteres efterfølgende i rådet.

Facaderådet følger byrådsperioden. Der er afholdt konstituerende møde 11. januar 2021.

 

Dagsordener og referater

Se alle dagsordener og referater

Facaderådets medlemmer

 • Nyborg Handel: Ulrik Nielsen (Hans Henrik Kongsmark)
 • Håndværker/arkitekt: Frank Egetoft (suppleant ikke bestemt)
 • Foreningen for bygnings- og landskabskultur (By og Land): Ivar Hviid (suppleant Lars Henrik Jacobsen)
 • Nyborg Lokalhistoriske Arkiv: Peder Gammel (suppleant Jørgen Havshøj)
 • Nyborg Grundejerforening: Johan Pohlmann (suppleant Niels Pohlmann)
 • Østfyns Museer: Niels Porsmose (suppleant Ditte Larsen)

To politiske repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget og to suppleanter:

 • Formand: Martin Huus (suppleant Carsten Kudsk)
 • Næstformand: Vibeke Ejlertsen (suppleant Albert Pedersen)

Tre repræsentanter fra Teknik- og Miljøafdelingen:

 • Vicekommunaldirektør Søren Møllegård (ingen suppleant)
 • Gruppeleder Charlotte Markvardsen (ingen suppleant)
 • Peter Holm (sekretær - ingen suppleant)

Kontakt os

Har du spørgsmål til Facaderådet?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Se åbnings- og telefontider