Facaderåd

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2019 at nedsætte et Facaderåd.

Facaderådet er oprettet af Teknik- og Miljøudvalget i  forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 306 - Nyborg Bykerne og Voldanlæg til vurdering af facadeprojekter i Nyborg Kommune.

 • Facaderådet skal arbejde for en stadig forbedring af bymiljøet, bydesign, bygnings- og facadeudtryk i udpegede områder i Nyborg by og kommune.
 • Facaderådet skal virke for forskønnelse af byrum og bymiljøet, som rådgivere for Teknik, Miljø og Erhverv/Teknik- og Miljøudvalget, ved udarbejdelsen af plangrundlag og i skilte- og facadesager, der ikke følger bestemmelser og retningslinjer i lokalplaner og administrationsgrundlag.
 • Facaderådet skal vejlede borgere, virksomhedsejere og grundejere om hensigtsmæssig facadeudformning, bydesign, skiltning mv. Facaderådet kan være opsøgende i forhold til kommunen, når der opleves eller er viden om igangsætning af arbejder indenfor rådets virke.
 • Facaderådet skal medvirke til udbredelse og forståelse for arbejdet med at sikre et æstetisk og mere sammenhængende udtryk i byrummene ikke mindst i den historiske bykerne.
 • Geografisk vil Facaderådets virke afgrænses af gældende og nye lokalplanområder, kulturhistoriske vigtige områder, områder der vurderes af stor betydning for borgere og andres indtryk af kommunen for eksempel indfaldsveje.
 • Nyborg Facaderåd skal rådgive Teknik- og Miljøudvalget i byggesager vedrørende bevaringsværdige huse i Nyborg by og andre steder i kommunen.
 • Facaderådet vil være et uvildigt rådgivende råd for både administration og det politiske udvalg i sager, hvor der er tvivl om husets æstetik og rette arkitektoniske udseende.
 • Administrationens afgørelse træffes af Teknik, Miljø og Erhverv på baggrund af Facaderådets vurdering, dog kan sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i visse tilfælde, fx ved tvivl eller principielle tilfælde. Facaderådets beslutning vil vægte tungt i den endelige afgørelse. Administrationen afgør sager i overensstemmelse med gældende administrationsgrundlag, formanden tages med på råd ved hastesager og tvivlssager, disse afgørelser orienteres efterfølgende i rådet.

Facaderådet følger byrådsperioden. Der er afholdt konstituerende møde 11. januar 2021.

Dagsordener og referater

Se alle dagsordener og referater

Facaderådets medlemmer

 • Lars Jacobsen - Foreningen for bygnings- og landskabskultur
 • Niels Pohlmann - Nyborg Grundejerforening
 • Ditte Larsen - Østfyns Museer
 • Peder Gammel - Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
 • Ulrik Nielsen - Nyborg Handel
 • Frank Egetoft - Håndværker/arkitekt

To politiske repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget

Formand: Martin Huus (V), (suppleant: Rune Christensen(V))

Henrik Vestergård (A), (suppleant: Poul Erik Knudsen(A)).

To repræsentanter fra Teknik, Miljø og Erhverv

Stine Pihl - faglig koordinator Byggesag

Peter Holm – arkitekt Klima, Plan og Natur

Kontakt os

Har du spørgsmål til Facaderådet?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider