Natura 2000 og fredede områder

Her kan du se Nyborg Kommunes Natura 2000-områder samt andre fredede områder.

Natura 2000

Fredninger

Fredningsformålene spænder vidt, for eksempel landskabsfredninger, udsigtsfredninger, fredning af biologiske værdier, kulturminder, fortidsminder, stengærder, kirkefredninger, træer og alleer, ret til adgang og ophold, gamle driftsformer (stævningsskov) med flere.

Nyborg Kommune skal som myndighed påse, at fredningsbestemmelser overholdes.

Fredningsnævnet for Fyn kan meddele dispensation til projekter, som ikke er i strid med fredningens formål.

De fredede områder i kommunen kan ses på Danmarks Miljøportal her