Regulering af råger

Nyborg Kommune modtager en del henvendelser fra borgere og er opmærksom på de gener beboerne i Nyborg Kommune oplever fra rågekolonierne. Derfor søger administrationen at imødekomme de henvendelser vi får.

Da rågen er beskyttet under EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, kan der ikke indføres jagttid på fuglen, og der er dermed forbud mod at nedskyde den. Der er dog mulighed for at ansøge om reguleringstilladelser hvis et eller flere af følgende punkter opfyldes:

  • Rågekolonien udgør en fare for menneskers sundhed (primært støjgener)
  • Der er risiko for smitte til mennesker og husdyr
  • Kolonien udgør fare for luftfartssikkerheden
  • Der forefindes i området flora eller fauna der skal beskyttes
  • Der sker skader på afgrøder eller husdyr

Der kan ikke reguleres udelukkende på baggrund af skade på ejendom, såsom bygninger, biler, anlæg mm.

Kun grundejeren kan søge om at regulere på et område.

Råger

Rågen er i nogles øjne en smuk og intelligent fugl, og det kan være ganske underholdende at observere dem. Tilmed kan de også fungere som nyttefugl, da de er effektive til at fjerne skadelige dyr, som f.eks. larver, i jorden med deres lange kraftige næb. Samtidig har det også vist sig, at rågekolonier kan tiltrække flere arter af småfugle og egern ses også i højere antal i områderne.

Selvom det alt sammen lyder godt, har de store mørke fugles tilstedeværelse desværre også en mindre smuk side. I mødet mellem natur og mennesker opstår der ofte situationer, der kan være uhensigtsmæssige. I rågernes tilfælde er det særligt larm der er tilbagevendende problem, og dette anses som værende en risikofaktor for menneskers sundhed. Rågerne i sig selv er altså ikke sundhedsskadelige, men larmen fra store kolonier kan være generende. I de store kolonier samler rågerne sig i store flokke hvor de overnatter, og både når de vågner og inden de går til ro i de sene aftentimer, skal der ”snakkes” om dagens begivenheder. Rågesnak er desværre meget højlydt og skræppende, og langt fra alle nyder lyden. Derudover ses problemer med store mængder af afføring, ligesom rågerne også kan gøre skade på f.eks. afgrøder når de fouragerer. 

Rågen tilhører kragefuglene sammen med f.eks. ravne, alliker og husskader. Fuglen kan kendes på den sorte fjerdragt og det nøgne næb. Deres føde består af både larver, insekter, snegle, korn kartofler, bær mm., som de samler i det åbne landskab.
Fuglene bor i store kolonier, der består af flere reder. I vinterhalvåret bruges kolonierne udelukkende til overnatning, hvor rågerne kan ses (og høres) flyvende skræppende over træerne, før de sætter sig til ro for natten. I marts til april påbegynder kolonien redebygning, hvor de samler kviste og grene der placeres højt i løvtræerne. Når rederne er klar lægges der 3-5 æg i en grønlig farve med brune pletter.

Reguleringsmetoder

Når der skal reguleres råger, er der flere måder at gøre dette. Nedenfor finder du informationer om de enkelte metoder.

Områder for regulering i Nyborg Kommune

Nyborg Kommune har særligt fokus på tre områder, hvor der opleves store gener fra rågekolonier. Fælles for kommunes arealer er, at de alle reguleres af Nyborg Jagtselskab. Områderne omfatter:

  • Provst Hjortsvej
  • Christianslundsskoven
  • Teglværksskoven