Vedligeholdelse af vandløb

Alle vandløb skal vedligeholdes, så det enkelte vandløbs skikkelse og vandføringsevne ikke ændres.

Nyborg Kommune vedligeholder de offentlige vandløb i kommunen. For hvert offentligt vandløb er der udarbejdet et regulativ.

Alle Nyborg Kommunes vandløbsregulativer forefindes endnu kun i papirudgaver i Teknik, Miljø og Erhverv. Hvis du er interesseret i at se regulativerne, kan du kontakte Teknik, Miljø og Erhverv. 

I regulativerne er der anført, hvordan vedligeholdelsen skal ske (tidspunkt, metode, bredde på strømrende med videre).

Bredejere og brugere af tilstødende arealer til de offentlige vandløb skal acceptere, at der udføres det nødvendige vedligeholdelsesarbejde. Vedligeholdelsen af rørlagte offentlige vandløb omfatter dog ikke hel eller delvis omlægning af rørledninger.

Vedligeholdelse af private vandløb påhviler bredejerene.

Find mere information om, hvad din pligt er, hvis der er et vandløb på eller ved din ejendom

Vandløbsreguleringer og –restaureringer

Der kan af forskellige årsager være behov for at foretage nogle fysiske ændringer af vandløb, enten for at forbedre vandføringsevnen eller til forbedring af miljøtilstanden i disse, herunder æstetiske forhold.

Ved vandløbsreguleringer forstås ændringer af vandløbets skikkelse (forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg og rørlægninger af strækninger). Ved vandløbsrestaureringer forstås vandløbsmyndighedens forbedringer af forholdene i vandløb, der ikke opfylder målsætninger- eksempelvis anlæggelse af kunstige brinker, udlægning af store sten, gydebanker, strømkoncentratorer og planker.

Begge type projekter skal inden gennemførelse godkendes af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsrestaureringer kan udelukkende gennemføres på offentlige vandløb og alle udgifter afholdes af kommunen.

Vandløbsreguleringer kan også gennemføres ved private vandløb. Her fordeles udgifterne imellem lodsejere og eventuelt andre som har nytte heraf. Økonomiske spørgsmål skal være afklaret inden projektet (reguleringen) kan godkendes af vandløbsmyndigheden.

Projekter

Kontakt os

Har du spørgsmål til vedligeholdelsen af vandløb?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider