Nyhed, tilføjet 20. juni 2024

5 mio. kroner fra EU på vej til klimaindsatsen i Nyborg

Klimasikringen af Nyborg Midtby og indsatsen med at forbedre tilstanden i Holckenhavn Fjord støttes økonomisk af EU med 5 mio. kroner. Det er en del af det nationale klimasamarbejde, LIFE ACT, hvor i alt 37 aktører modtager samlet 130 mio. til en lang række klimatiltag.

27 kommuner landet over, alle fem regioner, forsyningsselskaber og en række statslige styrelser er gået sammen i det nationale klimasamarbejde, LIFE ACT. Ambitionen er at skrue gevaldigt op for de lokale klimaindsatser, og EU har netop besluttet at belønne ambitionerne med samlet 130 mio. hvoraf Nyborg får glæde af 5 mio.

- Med pengene fra EU kan vi både hurtigere komme i mål med to absolut nødvendige klimaindsatser, hvor vi allerede er godt på vej og kan se de første resultater. Det handler om at klimasikre vores by, så vi kan stå imod fremtidige stormflod og ekstremregn, og om at skrue markant op for indsatsen med at forbedre vandmiljøet i Holckenhavn Fjord, fortæller borgmester Kenneth Muhs (V) og fortsætter:

- Vi er i fuld gang med at omsætte vores ambitioner på natur, miljø- og klimaområdet. Det sker i et tæt samarbejde med lodsejere, forskning, borgere, virksomheder. Jeg er rigtig glad for det gode samarbejde og for de mange muligheder, der nu forstærkes med pengene fra EU.

Udover de nye EU-midler, så bidrager de mange partnere i LIFE ACT selv med 80 mio. kroner – primært i form af arbejdstimer.

I Nyborg går pengene bl.a. til en projektleder, der skal  udvikle klimapartnerskabet for Holckenhavn Fjord sammen med landbrugsorganisationer, forskningsinstitutioner, forsyningsvirksomheder og de to øvrige kommuner i oplandet, Faaborg-Midtfyn og Kerteminde Kommune.

Her skal blandt andet laves en helhedsplan for Vindinge Ådal, der løber ud i Holckenhavn Fjord. Det handler om at skabe mere natur, genetablere enge og moser, som kan fjerne kvælstof, og give åen plads til at løbe mere frit.  Det hele skal krones med at etablere bedre adgang for borgere til at nyde den enestående ådal og omgivelserne omkring Vindinge Å.

Derudover er der også et særligt fokus på, hvordan byen beskyttes bedre med ekstreme vejrforhold som fx stormflod, hvor store dele Nyborg risikerer at ende under vand. Noget der vil påvirke mange mennesker, og som kommunen derfor gerne vil i tæt dialog med de berørte om. Det fortæller udvalgsformand for Klima- og Naturudvalget, Per Jespersen,

- Det er vigtigt for os, at klimasikringen i Nyborg sker i tæt samarbejde med grundejerne og de erhvervsdrivende. Det er dem, der bliver påvirket, når vi oplever ekstreme regnmængder og oversvømmelser ved stormflod , og derfor er det et særligt vigtigt fokus, at prioritere dialogen i den kommende indsats. Løsningerne for Holckenhavn Fjord skal vi også finde sammen med landbruget, forsyningerne og kloge folk på universiteterne. EU støtten er et skulderklap til vores planer, og så giver det os flere kræfter netop til at pleje det gode samarbejde. Det gør vi, fordi vi finder de bedste løsninger sammen og fordi vi er nødt til at være fælles om ansvaret, hvis vi skal lykkes.

LIFE ACT-indsatsen starter officielt op den 1. januar 2025 og gennemføres over samlet 8 år. Men allerede nu går Nyborg Kommune i gang med at udvikle de to indsatser og samarbejderne omkring dem. Du kan læse mere om projektet i Nyborg Kommune og om den samlede indsats på tværs af Danmark, som EU har givet penge til, på linket nedenfor.

Landsdækkende klimasamarbejde tættere på EU-millioner