Nyhed, tilføjet 08. sept. 2023

Information om lugt fra Storebæltsvej 10 i Nyborg (tidligere Lynfrost)

Nyborg Kommune har i den sidste tid modtaget telefoniske henvendelser og mails fra borgere i Nyborg by, som er bekymret for lugten fra Storebæltsvej 10 (den tidligere Lynfrost grund).

På baggrund af de henvendelser, ønsker vi at oplyse om baggrunden for lugtgenerne i nærområdet til Storebæltsvej 10, og om hvilke tiltag der gøres for at reducere lugtgenerne.

Ejendommen Storebæltsvej 10 er forurenet i undergrunden med tjærestoffer, fra drift af den tidligere virksomhed Tjærekompagniet. Efter at denne virksomhed nedbrændte blev virksomheden Lynfrosten etableret på ejendommen.

Ingen fare for drikkevand

Region Syddanmark har undersøgt og kortlagt forureningen på ejendommen. Forureningen forefindes kun på vestlige del af den forholdsvis store ejendom. Det er derfor ikke hele ejendommen, der forurenet i undergrunden.

Region har vurderet, at forureningen ikke udgør en fare for kommunens drikkevand, eller for overfladevandet i nærområdet.

Virksomheden Lynfrosten er ophørt og ejendommen skal fremover anvendes til forskellige forretninger. Lynfrostens tidligere bygninger er nedrevet, for at nye bygninger kan opføres.

I forbindelse med byggeaktiviteter på ejendommen hvor undergrunden er forurenet, har kommunen fastsat krav om jordhåndteringen af det opgravede jord for bl.a. at reducere lugtgenerne til omgivelserne.

Hvor kommer lugten fra?

Ved nedrivning af Lynfrostens bygninger har kommunen løbende ført tilsyn med nedrivningsaktiviteten. Lugt fra Storebæltsvej 10 kommer kun fra nogle forurenede jordlag, der er blevet frilagt for bygningerne som har været placeret på ejendommen.

Det betyder, at lugten kun opstår ved afdampning af tjærestoffer, som er til stede i overfladen af jordlaget. Da tjærestofferne er meget lugtende og fordi de har været indespærret under bygningerne, vil der ved fjernelse af terrændækket fremkomme lugtgener fra området, da tjærestofferne vil afdampe til luften.

Krav om afdækning

Nyborg Kommune har derfor fastsat et krav om, at når det knuste terrændæk fjernes, skal det lugtende jordlag straks afdækkes, hvilket reducerer lugtgenerne.

Siden hen er kravet blevet skærpet, og nu foregår fjernelsen af terrændækket kun når vinden kommer fra boligområdet liggende syd for Storebæltsvej 10, hvilket bør reducere lugtgener i boligområdet væsentligt, og kun i små arealer ad gangen, med efterfølgende hurtig afdækning,

Åndedrætsværn ved alarm

Arbejdstilsynet har påbudt, at personale arbejdende på ejendommen skal bære åndedrætsværn eller anden foranstaltning som sikrer medarbejderne.

Nedrivningsfirmaet har derfor med accept fra Arbejdstilsynet opsat måler på arbejdsstedet, som giver alarm ved detektering af kulbrinter i luften. Under denne forudsætning skal medarbejderne ikke bære åndedrætsværn. Alarmen giver akustisk lyd til omgivelserne og på sms til ledende medarbejdere.

Måleren er afprøvet ved at holde den forholdsvis tæt på forurenet jordlag, hvorefter den afgav alarm. Måleren er placeret i vindsiden på arbejdsstedet, hvor der kan forventes udledning til luften fra jordlaget. Måleren har til dato ikke afgivet alarm.

Fjernes i perioder

Nedrivningsfirmaet har oplyst, at de sidste terrændæk er fjernet 1. oktober 2023. Fjernelse af de sidste terrændæk vil blive foretaget i perioder. Der vil derfor fortsat i september måned i enkelte perioder, kunne forekomme lugtgener i omgivelserne til Storebæltsvej 10.

I forbindelse med de efterfølgende byggeaktiviteter på ejendommen, kan det ikke udelukkes, at der skal graves i forurenet jord, og der derved kortvarigt kan forekomme lugtgener i omgivelserne.

Med de fastsatte krav til nedrivningsfirmaet, er der i videst muligt omfang sikret mod væsentlige lugtgener i omgivelserne til Storebæltsvej 10, og især i boligområdet tæt ved ejendommen.

For yderligere information, kontakt

Teknik, Miljø og Erhverv, e-mail: teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk

Søren Tideman Lassen, kommunikation og presse. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk