TV-overvågning

Nyborg Kommune foretager tv-overvågning på flere af kommunens lokationer.

Nyborg Kommune foretager tv-overvågning på flere af kommunens lokationer.

Formålet med tv-overvågningen er at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt øge trygheden for de personer, som færdes i det tv-overvågede område. På de steder, hvor der foretages tv-overvågning, er der opsat skiltning, der informerer herom.

Nedenfor finder du de adresser, hvor Nyborg Kommune har opsat tv-overvågning samt informationer om overvågningen.

Adresser med TV-overvågning i Nyborg Kommune

 • Rådhuset, Torvet 1-2, Nr. Voldgade 9-11, Nørregade 1-3, 5800 Nyborg
 • Teknik, Miljø og Erhverv, Nr. Voldgade 11, 5800 Nyborg
 • Handicaptoilet ved Arkaden, Nr. Voldgade 14-20, 5800 Nyborg
 • Tinghuset, Stendamsgade 9, 5800 Nyborg
 • Havnepromenaden, Havnepromenaden 2A, 5800 Nyborg
 • Jobcentret, Ringvej 3, 5800 Nyborg
 • Social og Familie, Ringvej 1C, 5800 Nyborg
 • Ungdomsskolen, Ringvej 1B, 5800 Nyborg
 • Parkeringsplads ved Plejehjem Svanedammen, Bredahlsgade 24A, 5800 Nyborg
 • Plejehjem Rosengården, Kløvervej 1, 5853 Ørbæk
 • Materialegården, Falstervej 15, 5800 Nyborg
 • Vibereden, Ullerslev Centret 32, 5540 Ullerslev
 • Ravnekæret, Ravnekærlund 1, 5800 Nyborg
 • Børnehuset Møllervangen, Møllervangen 133, 5800 Nyborg
 • Danehofskolen, Ringvej 1, 5800 Nyborg
 • Birkhovedskolen, Svanedamsgade 2, 5800 Nyborg
 • 4kløverskolen, Langemosevej 5, 5853 Ørbæk
 • 4kløverskolen, Skolevej 1, 5871 Frørup
 • Vibeskolen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev
 • Ullerslev Bibliotek, Skolevej 2, 5540 Ullerslev
 • Ørbæk Bibliotek, Langemosevej 5, 5853 Ørbæk
 • Ørbæk Midtpunkt - Caféen, Langemosevej 5, 5853 Ørbæk
 • Toilet ved Lauses Grill, Vesterhavnen 1, 5800 Nyborg
 • Storebæltsbadet, Østerøvej 43, 5800 Nyborg
 • Ungdomshuset, Hyrdegyden 4, 5800 Nyborg
 • Den Blå, Vægtergade 4, 5800 Nyborg
 • Bastionen, Nr. Voldgade 63, 5800 Nyborg
 • Heldagsskolen, Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev
 • Myretuen, Kaliffenlund 3, 5540 Ullerslev
 • Ullerslevhallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev

Information om overvågningen

Formål

Behandling af personoplysninger sker i forbindelse med kommunens tv-overvågning af kommunale arealer og bygninger samt offentligt tilgængelige områder med henblik på at forebygge kriminalitet og skabe tryghed.

Lovgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i:

 • TV-overvågningsloven
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1.

Videregivelse til politi ifm. efterforskningsvirksomhed sker på baggrund af TV-overvågningslovens § 4 c.

Sådan behandles oplysningerne

Vi behandler følgende oplysninger:

 • Lokationsdata (tidspunkt for ophold på en lokation)
 • Strafbare forhold (potentielt - fx i forbindelse med hærværk)
 • Video/billedmateriale.

Nyborg Kommune er ansvarlig for behandlingen af de oplysninger, som indsamles ifm. tv-overvågningen.
I tilfælde af tyveri, hærværk, vold, overfald eller mistanke om en hændelse vil Nyborg Kommune gennemgå optagelserne. Optagelserne gennemses kun, hvis der er konkret begrundet mistanke om et ulovligt forhold og de personer, som har ret til at gennemgå oplysningerne, er underlagt tavshedspligt.
Optagelserne vil indgå i en anmeldelse til politiet i tilfælde af ulovlige forhold. Politiet kan også bede om at få udleveret en optagelse, hvis de har mistanke om, at der er begået en kriminel handling.

Behandlingens varighed

Oplysningerne slettes automatisk 30 dage efter optagelsen. Backup af overvågningsmaterialet slettes samtidig med det originale materiale.
I de tilfælde, hvor der er mistanke om kriminelle forhold, der efterforskes af en politimyndighed, opbevares data, indtil politiet har fået udleveret data.
I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i længere tid, hvis optagelsen indgår i en konkret tvist vedrørende en persons adfærd. I disse tilfælde vil personen blive underrettet særskilt herom.

Dine rettigheder

Ret til indsigt

 • Du kan bede om indsigt i, hvilke personoplysninger Nyborg Kommune behandler om dig. Dette skal være med til at sikre din mulighed for at tjekke, at det er de korrekte personoplysninger, Nyborg Kommune behandler, samt at de behandles lovligt.

Ret til berigtigelse 

 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er Nyborg Kommune imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning i sin tid blev truffet på.

Det betyder, at kommunen i almindelighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder vi de oprindelige, men måske forkerte personoplysninger af hensyn til dokumentationspligten. De korrekte personoplysninger tilføjes imidlertid sagen.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til at blive glemt

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset, da kommunen bl.a. er underlagt reglerne om notatpligt, journalisering og arkivering.
 • Retten til at blive glemt og dermed til at få slettet sine personoplysninger gælder heller ikke i de tilfælde, hvor den fortsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at Nyborg Kommune kan varetage sine opgaver som offentlig myndighed. 

 Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Nyborg Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Nyborg Kommune vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Nyborg Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Vores kontaktoplysninger er: 

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg  
Tlf. 6333 7000 
E-mail: kommune@nyborg.dk 

OBS! E-mails indeholdende følsomme personoplysninger bør altid sendes ved sikker mail via e-boks eller borger.dk.  

Vores databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores generelle behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: