Varmeplan

Nyborg Kommunes kommende Varmeplan 2022.

Kommunerne er af regeringen blevet anmodet om at opdatere deres varmeplaner, for blandt andet at fremskynde udfasning af naturgas anvendt til opvarmning af bygninger.

Nyborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har derfor den 20. juni 2022 besluttet, at kommunen skal udarbejde en ny varmeplan.

Omstillingen til fossilfri varmeforsyning indgår samtidig i den klimaplan, som Nyborg Kommune udarbejder, og som forventes vedtaget til oktober 2022.

Kommunens gældende varmeplaner fra tidligere Nyborg Kommune, Ullerslev Kommune og Ørbæk Kommune, er fra 1984. Kommunen har dog løbende godkendt projekter for nye fjernvarmeforsynede områder og konvertering af naturgasforsynede områder til fjernvarme.

Varmeplanens indhold

Kommunens varmeplan vil blive udarbejdet i samarbejde med Nyborg Forsyning & Service (NFS), som drifter det kommunale fjernvarmenet.

Varmeplanens formål er at fastsætte rammerne for den fremtidige varmeforsyning i Nyborg Kommune, og herigennem fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til fossilfri varme.

Varmeplanen har særligt fokus på udpegning af områder, hvor der er et potentiale for at udbygge det kommunale fjernvarmenet og oplyse om de forventede tidshorisonter for udbygningen af de enkelte områder. Samtidig vil varmeplanen udpege områder, hvor det er mere hensigtsmæssigt at etablere andre opvarmningsløsninger, f.eks. i form af fælles lokale fjernvarmenet.

Hensigten med områdeudpegningen er at få viden til, at kommunen kan informere borgere og virksomheder om, hvorvidt de kan forvente at blive tilbudt kommunal fjernvarme i de kommende år, eller om de i stedet bør undersøge andre grønne opvarmningsløsninger.

Varmeplanen vil derfor også beskrive andre opvarmningsmuligheder af bygninger, end det kommunale fjernvarmenet.

Klima- og miljømæssigt vil den nye varmeplan redegøre for udledningerne og samspillet med Nyborg Kommunes klimaplan.

Tidsplan for varmeplanen

Arbejdet med at kortlægge og beregne mulighederne for varmeforsyning går i gang nu. Når det er tilendebragt, vil Varmeplan 2022 blive sendt i høring i efteråret 2022. Planen vil være i høring i 8 uger og skal derefter godkendes i Byrådet. Når Byrådet har godkendt varmeplanen, er den gældende.

Orientering af borgere og virksomheder

Nyborg Kommune forventer i november 2022 at kunne sende et orienteringsbrev til borgere og virksomheder om, hvorvidt deres ejendom kan tilsluttes den kommunale fjernvarmeforsyning eller der anbefales anden opvarmningsform af bygningen.

Perioden indtil fjernvarmenettet er etableret

Kommunen er bevidst om, at mange borgere og virksomheder ønsker at blive koblet på den kollektive fjernvarmeforsyning hurtigst muligt. Etablering af kollektiv varmeforsyning i alle potentielle områder må dog forventes at tage flere år, blandt andet som følge af en generel udbygning af fjernvarme i hele landet, som vil presse leverandører og entreprenører.

Ved en eventuel udskiftning af bygningens gasfyr eller oliefyr, anbefaler kommunen at der vælges en midlertidig opvarmningsform, som efterfølgende kan udskiftes med fjernvarme.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores kommende varmeplan?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider