Hjemmetræning

Du kan søge om midler til hjemmetræning af dit barn med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med hjemmetræning 

Du kan som forælder (forældremyndighedsindehaver) til et barn, der har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne få støtte til at hjemmetræne dit barn efter metoder, der ikke tilbydes i offentlig regi.

Hvem kan få hjælp?

Målgruppen er børn og unge under 18 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med et sådant behov for støtte og behandling, at barnet eller den unge skal have et særligt tilbud.

Disse betingelser skal være opfyldt:

 1. Hjemmetræningen skal fremme barnets tarv og trivsel samt imødekomme barnets behov.

 2. Du skal være i stand til at udføre opgaverne.

 3. Hjemmetræningen skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder.

Træningen tilrettelægges af dig som forælder og skal være tilrettet barnet.

Barnet eller den unge skal efter lovgivningen være godkendt til et tilbud om hjælp eller særlig støtte i særligt dag- eller klubtilbud (§ 32), før der kan ansøges om hjemmetræning. En godkendelse af hjemmetræning bygger blandt andet på en børnefaglig undersøgelse (§ 50), som skal afdække ressourcer og problemer i relation til barnet, familien og netværket.

Hvad består hjælpen af?

Det er individuelt, hvilke elementer barnets træning kan bestå af. Træningen kan indebære forskellige indsatser, der udvikler eller vedligeholder barnets kommunikative, kognitive, fysiske, motoriske, emotionelle og sociale færdigheder gennem målrettede øvelser eller samspilsrelationer.

Du kan efter lovgivningen få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, når du hjemmetræner dit barn. Kommunen kan desuden efter lovgivningen bevilge nødvendige træningsredskaber eventuelt kurser og hjælpere til træningen. 

Du kan ikke få tabt arbejdsfortjeneste, hvis du hjemmeunderviser dit barn.

Sådan søger du om hjemmetræning

Du skal kontakte Social og Familie, hvis du ønsker at søge om hjemmetræning. Ansøgningen kan ske pr. mail, brev og telefonisk. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden. 

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder senest to uger efter, at kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar at:

 • Opgive relevante oplysninger og medvirke til at klarlægge dit barns behov og funktionsniveau, herunder ved indhentning af lægeoplysninger.

 • Dokumentere eventuelle udgifter til træningsredskaber, kurser og hjælpere til træningen.

Øvrige relevante oplysninger

Hjemmetræningen kan tilrettelægges som et supplement til dagtilbud eller skolegang, som et heldagstilbud, et halvdagstilbud eller et tilbud på for eksempel to af ugens fem dage. Det vil i kombinationstilbud være vigtigt at få afklaret, hvordan samarbejdet med øvrige tilbud skal foregå. Der skal generelt ske en faglig vurdering af, hvad der er bedst for barnet.

Kontakt os

Har du spørgsmål til hjemmetræning?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Faglig uddybning af § 32a

Lovgrundlag

§ 32a og § 42 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Sagsbehandlingen sker ud fra en konkret, individuel vurdering af borgeren.

For at kunne komme i betragtning til ydelsen skal barnet eller den unge:

 • Have betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 • Være godkendt til et særligt dag- eller klubtilbud.

Afgrænsningen af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelse, men på en sagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud.

Hjemmetræningen skal imødekomme barnet/den unges behov. Det betyder blandt andet, at hjemmetræningen skal tilgodese:

 • De særlige behov, der følger af barnets/den unges fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse.

 • Barnets/den unges behov for og ret til selvbestemt fritid, herunder samvær med jævnaldrende, udvikling og vedligeholdelse af venskaber og udvikling af sociale færdigheder.

 • Barnets/den unges ret til undervisning, hvis barnet/den unge er i den undervisningspligtige alder.

Hjemmetræningen skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder.

Det betyder blandt andet at:

 • Forældrene skal kunne beskrive konkret, hvordan de enkelte træningselementer bidrager til at opfylde målene for barnet/den unges udvikling og trivsel.

 • Effekten af hjemmetræningen skal kunne vurderes i forhold til de mål, der er opstillet – metoden skal være målbar.

 • Forældrene skal have udarbejdet en plan for, hvordan indsatsen dokumenteres undervejs, og hvordan resultaterne kan vurderes.

 • Det ikke er et krav, at træningsmetoderne skal være videnskabeligt dokumenteret.

Forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Det betyder blandt andet at:

 • Forældrene, ud fra familiens samlede situation, skal vurderes at være i stand til at udføre opgaverne i forbindelse med hjemmetræningen med samtidig hensyntagen til eventuelle søskende til barnet og familiens øvrige liv.

 • Forældrenes forudsætninger indgår i denne vurdering.

Forudsætningerne omfatter blandt andet ressourcer og arbejdssituation, eventuelle søskendes situation og indbyrdes forhold, familiens netværk og relationerne i familien og barnet/den unges eget syn på spørgsmålet, hvis det er muligt.

Forældrene skal kunne varetage opgaven som arbejdsgivere for deres eventuelle hjælpere.

Afgørelsen træffes, når det fornødne grundlag er til stede, herunder at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse.

Hvad omfatter indsatsen?

Den/de af forældrene, der udfører hjemmetræningen, bevilges tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen bevilger desuden nødvendige træningsredskaber, eventuelle kurser og hjælpere op til et maksimalt beløb på 645.867 kr. pr. år (2020). Udgifterne skal dokumenteres. Der kan ikke bevilges kurser i udlandet.

Kommunens kvalitetsmål

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Årlig revurdering

Mindst en gang om året skal bevillingen revurderes, og kommunen skal følge op på, om hjemmetræningen dækker barnets/den unges konkrete behov. 

Ophør

Hvis kommunen konstaterer, at barnet/den unge ikke længere har gavn af hjemmetræningen, ophører ydelsen af tabt arbejdsfortjeneste til forældrene med udgangen af den måned, hvor det konstateres.

Tilsyn og opfølgning

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunen skal føre tilsyn med udførelsen af hjemmetræningen minimum to gange årligt. Der udfærdiges en tilsynsrapport, som sendes til høring hos forældrene og eventuelt barnet/den unge.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem kommunale personrettede tilsyn (§ 146 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider