Ledsagerordning

Børn og unge med funktionsnedsættelse kan få en ledsager, så de kan have et socialt liv uden at være afhængige af deres forældre.

Formål

Formålet med ledsagerordningen er, at børn og unge – uden at være afhængig af venner og familie – blandt andet kan:

 • komme hjemmefra
 • deltage i sociale og kulturelle arrangementer
 • foretage diverse indkøb.

Hvem kan få en ledsagerordning?

Du kan efter lovgivningen få en ledsagerordning, hvis du er mellem 12 og 18 år og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan efter lovgivningen ikke få ledsagerordning, hvis du er anbragt i døgnophold i en plejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen består af ledsagelse til arrangementer og aktiviteter, som du selv vælger.

Du kan efter lovgivningen maksimalt få 15 timers ledsagelse pr. måned. 

Du kan efter aftale med kommunen spare timer sammen. Du kan maksimalt spare 90 timer sammen inden for 6 måneder.

Sådan søger du om en ledsagerordning

Du kan kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om en ledsagerordning. 

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen senest to uger efter, kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Hvad er dit ansvar?

Det er dit/dine forældres ansvar:

 • At holde regnskab med dit timeforbrug.
 • En gang om måneden at bekræfte og underskrive din ledsagers timeseddel.

Hvis du ønsker ledsagelse efter kl. 16 og i weekender, skal dette så vidt muligt varsles mindst 4 uger før.

Øvrige relevante oplysninger

Du skal selv betale for de aktiviteter, du vælger. Det kan for eksempel være biografbilletter til både dig selv og din ledsager. Du skal selv betale for eventuel transport til dig og din ledsager.

Du har mulighed for at søge kommunen om udbetaling af et fast beløb årligt til dækning af ledsagerens udgifter. Du vil blive vejledt om det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Du kan selv udpege en person, som du ønsker, skal være ledsager for dig. Kommunen skal dog godkende og ansætte ledsageren. Dine familiemedlemmer kan efter lovgivningen som udgangspunkt ikke ansættes som ledsagere for dig.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 45 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er følgende visitationskriterier for ledsagerordningen:

 • Visitationen sker ud fra en konkret, individuel vurdering.
 • Barnet eller den unge skal være mellem 12 og 18 år.
 • Det er en forudsætning, at barnet ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Det gælder for eksempel kørestolsbrugere, blinde/svagtseende, udviklingshæmmede, svært bevægelseshandicappede, hjerneskadede. 
 • Ydelsen bevilges, hvis hjælpen ikke kan dækkes efter andre paragraffer.
 • Barnet skal kunne give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og være bevidst om indholdet i aktiviteten.

Hvad omfatter indsatsen?

Ydelser i relation til ledsagerordningen kan omfatte:

 • Ledsagelse til aktiviteter, som barnet selv definerer.

Tilknyttede opgaver kan for eksempel være: 

 • Hjælpe med overtøj.
 • Klargøre kørestol og/eller gangstativ.
 • Behjælpelig ved toiletbesøg.

Der er mulighed for at søge kommunen om udbetaling af et fast beløb årligt til dækning af ledsagerens udgifter. Beløbet udgør i 2020: 919 kr. 

Kommunens kvalitetsmål for ledsagerordningen

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Ledsageren aflønnes efter grundlønstrin 15.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider