Merudgifter

Tilskud til nødvendige merudgifter kan medvirke til, at din familie ikke stilles i en økonomisk dårligere situation på grund af dit barns funktionsnedsættelse.

Formålet med dækning af merudgifter

Merudgifter er de ekstra omkostninger, du kan have som forælder til et barn eller ung med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan medvirke til, at din familie ikke stilles i en økonomisk dårligere situation end familier i en sammenlignelig livssituation, som ikke har et barn eller ung med nedsat funktionsevne. Formålet er altså, at din familie kan leve et så almindeligt liv som muligt.

Hvem kan få hjælp?

For at få tilskud til merudgifter skal dit barn efter lovgivningen opfylde en af følgende betingelser: 

 • Barnet skal have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 • Barnet skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

”Indgribende” betyder, at lidelsen har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

”Kronisk” lidelse betyder, at lidelsen normalt varer i flere år, og ofte i hele barnealderen.

”Langvarig” lidelse betyder ikke, at det skal være en uhelbredelig lidelse. Der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere. 

Merudgifterne skal efter lovgivningen være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Merudgifterne skal ikke kunne dækkes efter andre regler.

Hvad består hjælpen af?

Du kan efter lovgivningen kun få dækket nødvendige merudgifter til dit barn, som er en følge af funktionsnedsættelsen eller den kroniske eller langvarige lidelse. Du skal selv betale de udgifter, som en normal familie betaler. 

Eksempler på merudgifter efter Nyborg Kommunes serviceniveau:

 • Medicin (udgifter ud over det almindelige tilskud)
 • Diæt og kostpræparater
 • Ekstra omkostninger til transport til behandling og i fritiden
 • Handicaprettede kurser (for forældrene eller familien)
 • Særligt tøj eller fodtøj
 • Ekstra tøjvask
 • Ekstra pasning i hjemmet (barnepige) – hvis det ikke er muligt at bevilge aflastning eller afløsning efter § 44.

For at modtage tilskud, skal du efter lovgivningen have merudgifter for mere end den fastsatte takst, som er 5.207 kr. pr. år (i 2022). Taksten reguleres af staten en gang om året. Du skal sandsynliggøre merudgifterne.

Sådan søger du om dækning af merudgifter

Hvis du ønsker at søge om dækning af merudgifter, skal du udfylde skemaet i selvbetjeningen nedenfor. 

Når du søger om dækning af nødvendige merudgifter, skal du kunne dokumentere dit barns funktionsnedsættelse og sandsynliggøre, at det medfører ekstra udgifter for familien.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen senest to uger efter, at kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar at:

 • Opgive relevante oplysninger og medvirke til at klarlægge dit barns behov og funktionsniveau herunder indhentning af lægeoplysninger.

 • Bidrage til at sandsynliggøre eller dokumentere dit barns merudgifter.

 • Have det bedst mulige overblik over dit barns merudgifter, inden du søger om økonomisk hjælp.

 • Give Social og Familie besked, hvis dit barn får lavere eller højere merudgifter inden næste opfølgning.

Øvrige relevante oplysninger

Hvis du får bevilget dækning af merudgifter, kompenseres du for den del af udgiften, som er en direkte følge af dit barns funktionsnedsættelse. 

Du kan ikke få bevilget dækning af merudgifter til dit barn, hvis den udgift, du søger om at få dækket, kan bevilges efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. 

Det udbetalte beløb er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til merudgifter?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 41 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Sagsbehandlingen sker ud fra en konkret, individuel vurdering af barnet eller den unge.

For at kunne komme i betragtning til ydelsen skal barnet:

 • have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
 • have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse
 • have årlige anerkendte merudgifter svarende til ministeriets fastsatte beløb.

”Indgribende” betyder, at lidelsen har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

”Kronisk” lidelse betyder, at lidelsen normalt varer i flere år, og ofte i hele barnealderen.

”Langvarig” lidelse betyder ikke, at det skal være en uhelbredelig lidelse. Der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere.

Målgruppe

Børn og unge op til 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Afgørelsen træffes, når det fornødne grundlag er til stede, for eksempel når omfanget af barnets fysiske eller psykiske funktionsevne er klarlagt.

Hvad omfatter indsatsen?

Økonomisk tilskud eller naturalier. Naturalier kan for eksempel være medicinbevilling eller taxakørsel.

Udbetaling af merudgiften træder i kraft fra ansøgningstidspunktet.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.


Årlig revurdering

Mindst en gang om året skal bevillingen revurderes i forhold til det kommende års forventede udgifter, og kommunen skal følge op på, om den udmålte ydelse dækker borgerens konkrete behov. Hvis der i den sidst bevilgede periode er sket en stigning i de sandsynliggjorte merudgifter, skal reguleringen for sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen fandt sted.

Ophør

Hvis kommunen konstaterer, at barnet ikke længere er berettiget til dækning af merudgifter, ophører ydelsen med udgangen af den måned, hvor det konstateres.

Tilsyn og opfølgning

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider