Miljøvurdering af planer

Nyborg Kommune offentliggør løbende oplysninger om igangværende miljøvurderinger af planer her på siden.

Her kan du blandt andet læse om, hvilke planer der miljøvurderes i øjeblikket og hvem du kan kontakte for at høre nærmere.

Mange af de planer, som Nyborg Kommune udarbejder og vedtager, er omfattet af miljøvurderingsloven.

Det gælder for eksempel lokalplaner og andre planer inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, men også planer indenfor forskellige sektorer såsom landbrug, skovbrug, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning og turisme.

Det betyder, at det i forbindelse med arbejdet med disse planer skal vurderes, om planen kan tænkes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Hvis det er tilfældet skal der laves en decideret miljøvurdering af planen.

Miljøvurderingen har til formål at belyse de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger af planen, så offentlighed og beslutningstager kan forholde sig til planforslaget på et oplyst grundlag, og så eventuelle negative miljøpåvirkninger kan afværges, reduceres eller kompenseres.

Når en plan, der er omfattet af krav om miljøvurdering sendes i høring, vil der sammen med planforslaget offentliggøres en miljørapport, der bl.a. skal beskrive de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

I nogle tilfælde kan det på forhånd udelukkes, at planen kan tænkes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. I disse tilfælde vil planen kun gennemgå en screeningsproces.

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af en plan (screeningafgørelse), offentliggøres sammen med den pågældende plan, når den sendes i høring. Denne afgørelse kan påklages.

Miljøvurdering af planer sker med hjemmel i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Relevante links:

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen om miljøvurdering af planer og programmer

Du kan også læse om miljøvurdering af konkrete projekter (tidligere VVM) her

Mere information

Igangværende miljøvurderinger af planer