Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021 blev endeligt vedtaget af Byrådet 14. december 2021. Planen har undertitlen Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund.

Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år. Planen fokuserer blandt andet på, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte en grøn omstilling i kommunen.

Kommuneplan 2021 er en digital plan, det vil sige en hjemmeside. Hvis du vil se, hvad der gælder for din ejendom, kan du benytte søgefunktionen på  hjemmesiden.

Du kan se planens retsvirkninger nederst på denne side.

Kommuneplanen til debat

På byrådsmødet den 27. april 2021 godkendte Byrådet forslag til Kommuneplan 2021 til høring fra 5. maj til 2. juli 2021. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 20 høringssvar, heraf 8 fra borgere, 1 fra en større virksomhed, 3 fra foreninger og organisationer og 8 fra andre myndigheder.

Høringsvarerne berører flere forskellige emner, herunder spørgsmål til konkrete forhold, forslag til alternative formuleringer, kritik og velvilje, samt enkelte krav om præciseringer af indhold.

Høringssvarene førte til en række ændringer i planforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Du kan se en liste over ændringerne i nedenstående dokument.

A - Notat med anbefalede ændringer

Du kan se alle de indkomne bemærkninger via linket nedenfor. Du kan også se en opsummering af de indkomne bemærkninger (hvidbog) og Nyborg Kommune bemærkninger til høringssvarenes indhold.

B - Høringssvar

C - Partshøringsmateriale

D - Indsigelse fra Bolig- og Planstyrelsen

E - Hvidbog

F - Høringsnotat

Borgermøder

I selve høringsperioden har der været afholdt tre offentlige temamøder om planforslaget. På hvert møde blev der fokuseret på udvalgte temaer i planlægningen: Landskaber og grønne områder, erhvervsudvikling og udvikling af byer og lokalsamfund. Møderne blev afholdt som virtuelle borgermøder.

Ændringer med Kommuneplan 2021

Kommuneplanen med undertitlen Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund indeholder en række ændringer i den gældende planlægning, der skal understøtte arbejdet med en grøn omstilling i Nyborg Kommune.

Med Kommuneplan 2021 sker der blandt andet nye udpegninger til byudvikling, der bliver bedre mulighed for at lave skovrejsning og vådområder, der opstilles retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne land, der er fokus på, hvordan byer og lokalsamfund sikres mod fremtidige oversvømmelser og meget andet.

Du kan læse mere om de konkrete ændringer med planforslaget her

Du kan se, hvad planen beskriver for din ejendom via fanen ”Hvad gælder for mig”. Bemærk dog, at planens indhold ikke har nogen direkte retsvirkning for dig som ejer. Læs mere under overskriften 'Retsvirkninger' længere nede.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen formidler Byrådets prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen. Det gør den ved at fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling såvel i byerne som i det åbne land, 12 år frem i tiden. Kommuneplanen omhandler en lang række temaer såsom byudvikling, erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, infrastruktur, tekniske anlæg med mere.

Kommuneplanen er et vigtigt redskab til at nå Byrådets grønne målsætninger gennem planlægning for bæredygtige byer og lokalsamfund, skovrejsning, drikkevandsinteresser, anlæg til indvinding af vedvarende energi, bæredygtig mobilitet, beskyttelse mod oversvømmelse og meget andet.

Miljø- og bæredygtighedsvurdering

Forslag til Kommuneplan 2021 er omfattet af krav om miljøvurdering, jævnfør miljøvurderingsloven, hvorfor der skal udarbejdes en miljørapport, der blandt andet skal beskrive de sandsynlige miljøpåvirkninger af planforslaget.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad. I afgrænsningen er det vurderet, at planforslaget kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger inden for temaerne biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen og menneskers sundhed, vand, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab og kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser.

De konkrete, forventede sandsynlige miljøpåvirkninger er beskrevet i en miljørapport, som kan tilgås længere nede.

Nyborg Kommune har endvidere udarbejdet en vurdering af planens påvirkninger på opfyldelsen af delmål for udvalgte af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det skal her understreges, at vurderingen tager udgangspunkt i, at ændringerne i planforslaget føres ud i livet i et vist omfang. Da kommuneplanen ikke i sig selv medfører konkrete, fysiske ændringer, vil indvirkningen på arbejdet med en bæredygtig udvikling i høj grad afhænge af, hvorvidt lodsejere for eksempel vælger at arbejde med skovrejsnings- eller vådområdeprojekter, nye solcelleanlæg og så videre.

Efter høringsperioden er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der opsummerer miljørapportens indhold og beskriver, hvordan de indkomne bemærkninger til planforslaget er taget i betragtning. Du kan tilgå den sammenfattende redegørelse:

G - Miljørapport

H - Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen

I - Bæredygtighedsvurdering

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planen.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Mål, retningslinjer og udpegninger i kommuneplanen er kun bindende for Byrådet. Det betyder også, at realiseringen af for eksempel skovrejsnings- og naturprojekter på privat ejendom beror på samarbejde og frivillige projekter. Kommuneplanen medfører ligesom anden planlægning ikke handlepligt. Nye byområder og lignende kræver desuden en nærmere planlægning, hvor der vil ske inddragelse af interessenter og offentligheden. Kommuneplanen præsenterer altså en afvejning af interesser i anvendelsen af arealer i kommunen, men medfører ikke i sig selv en ændring af benyttelsen af arealer.

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens virkeliggørelse. Kommuneplanen er derfor bindende for den kommunale planlægning, særlig lokalplanlægningen, og udgør et grundlag for kommunens administration af anden lovgivning indenfor en række sektorer navnlig natur-, miljø-, bygge-, vej-, og husdyrbruglovgivningen.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende overfor borgerne. Kommuneplanen påvirker i sidste ende borgerne gennem den nærmere kommunale planlægning (lokalplanlægning) og administrationen af den nævnte sektorlovgivning, der har direkte retsvirkning overfor borgerne.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplanens retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved planens offentlige bekendtgørelse.

Kommuneplanen er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Kommuneplan 2021?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider