Civilsamfundsstrategi

Nyborg Kommunes Civilsamfundsstrategi 2023-26 ’SAMMEN kan vi mere’ afløser og bygger oven på udmøntningen af Frivillighedspolitikken 2018-21 'Hånd i hånd med frivilligheden' og Ensomhedsstrategien 2019-21 'SAMMEN om at fremme fællesskaber'.

Formålet med Civilsamfundsstrategien er at sikre en fortsat god udvikling på civilsamfundsområdet, skabe sammenhængskraft og et øget samspil mellem særligt kommunen og lokale aktører.

Civilsamfundsstrategien går på tværs af mærkesager, fokusområder og målgrupper. Det betyder, at strategien også knytter an til kommunens øvrige politikker, strategier og indsatser, med det særlige fokus at civilsamfund og kommune kan mere SAMMEN.

Strategien er udarbejdet med afsæt i input fra et kick-off møde afholdt som en del af Nyborg Folkemøde 2022, en række mindre dialogmøder, en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse og et tværgående fremtidsværksted med deltagelse af kommunale medarbejdere, politikere, foreninger, lokale organisationer og frivillige. Endvidere har der været udarbejdet og introduceret et baggrundsmateriale ' Baggrund og begreber' samt nedsat en tværgående arbejdsgruppe, hvis primære formål har været at kvalificere strategiens indhold og visioner.

Civilsamfundsstrategien 'SAMMEN kan vi mere' er både værdibaseret, virkelighedsnær og visionær. Den består af en fælles vision, 10 vigtige principper for samarbejdet og fire politisk prioriterede spor, et afsnit om civilsamfundet og endelig et idekatalog. 

Vision

Med civilsamfundsstrategien har vi formuleret en fælles vision; SAMMEN skaber vi et bæredygtigt lokalsamfund, hvor alle borgere har gode hverdagsfællesskaber. Vi sætter nye standarder for samarbejde. SAMMEN løfter vi mennesker, bygger stærke relationer og god velfærd. Vi gør det motiverende og givende at engagere sig i vores lokalsamfund. SAMMEN kan vi mere!

Principper

Samarbejdet mellem kommune og civile aktører ledes af nogle værdier og 10 vigtige principper:

 1. Vi respekterer egenart
 2. Vi har tillid til borgere og fællesskaber
 3. Vi glæder os over idéer og engagement
 4. Vi hjælper i gang og gør det nemt
 5. Vi ser både by og land
 6. Vi udfordrer og forbedrer systemer
 7. Vi samles i styrke og svaghed
 8. Vi tilpasser rammer
 9. Vi åbner op
 10. Vi giver plads til det uforudsigelige

Fire spor

Strategien sætter fokus på moderne og relationel velfærdstænkning med fire politisk prioriterede spor:

 • Social bæredygtighed og social innovation
 • Samskabelse, fælles ansvarlighed og forpligtende partnerskaber
 • Fællesskaber, frivillighed og aktiv deltagelse
 • Forebyggelse af særligt ensomhed og isolation samt styrkelse af mental sundhed

Om civilsamfundet

Strategien udfolder de grundlæggende aspekter af civilsamfundet; borgere, engagement, organisering, tilgængelighed, understøttelse og samskabelse.
Opsummeret kan man sige, at civilsamfundet er borgere, der får liv og relationer i forskellige former for fællesskaber, som de finder frem til og engagerer sig i.
Disse fællesskaber, foreninger og frivillige bliver understøttet af kommunen - men er samtidig selv med til at tage ansvar og skabe velfærd for andre borgere.

Idékatalog

Med afsæt i strategiens vision om, at vi netop SAMMEN kan mere, er strategien løftestang ind i otte udvalgte samarbejdsområder:

 • Ungefællesskaber og dannelse
 • Udfordrede børn og familier
 • Mental sundhed og trivsel
 • Aktive seniorer og sårbare ældre
 • Funktionsnedsættelser og handicap
 • Integration og social inklusion
 • Grøn kommune
 • Landsbylivet

Du kan læse mere i de to materialer nedenfor.

Civilsamfundsstrategien 2023-26 ’Sammen kan vi mere’

Sammen kan vi mere - Baggrund og begreber

Kontakt

Vil du vide mere om arbejdet med civilsamfundsstrategien?

Jannie Rasmussen

Frivillighedskonsulent