Partistøtte

Tilskud til politisk arbejde gives i henhold til opnåede antal stemmer, som en kandidatliste har opnået ved valget.

Det er således kun kandidatlister, der har deltaget i det sidst afholdte kommunalbestyrelsesvalg, der har ret til partistøtte fra kommunen til politisk arbejde.

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, er berettiget til partistøtte, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Kandidatlisten har opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen.
  • Kandidatlisten har fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer ved valget delt med kommunalbestyrelsens medlemstal.

Antallet af stemmer i betingelse 2 kan udregnes på følgende måde:

(Antallet af gyldige stemmer ved seneste valg) / (kommunalbestyrelsens medlemstal) * 0,8 = (antallet af stemmer skal rundes op til nærmeste hele tal).

For Nyborg Kommune er følgende gældende på baggrund af kommunalvalget 16. november 2021: 18.797/25*0,8 = 602 (oprundet 601,50).

Tilskuddet for 2024 udgør 8,25 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget, hvis betingelserne for partistøtte er opfyldt.

Kandidatlister, der ønsker at modtage tilskud, skal indgive ansøgning herom til Nyborg Kommune, der afgør, om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.

Ansøgning om tilskud indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår.

Støtten ydes i medfør af Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. § 4, jf. § 11.

Borger.dk kan ansøgning om "økonomisk tilskud til politisk arbejde" udfyldes og sendes sikkert til Nyborg Kommune.

Kontakt os

Har du spørgsmål til partistøtte?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider