Bekæmp kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Nyborg Byråd har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i hele kommunen. Det betyder, at alle grundejere i kommunen har pligt til at bekæmpe planten på deres ejendomme indenfor bestemte tidsfrister.

Bekæmpelsen er en omfattende opgave, som kun kan lykkes ved en fælles indsats af både kommune og lodsejere.

For at sikre en effektiv bekæmpelse skal planterne bekæmpes mindst tre gange hver sæson.

Bekæmpelse ved slåning, rodstikning, kemisk bekæmpelse og lignende skal være udført senest følgende datoer:

  • Første bekæmpelse skal være foretaget senest 1. maj
  • Anden bekæmpelse skal være foretaget senest 15. juni
  • Tredje bekæmpelse skal være foretaget senest 15. august

Anvendes skærmkapning som bekæmpelsesmetode skal blomstrende planter være bekæmpet senest følgende datoer:

  • Første bekæmpelse skal være foretaget senest 15. juli
  • Anden bekæmpelse skal være foretaget senest 1. august
  • Tredje bekæmpelse skal være foretaget senest 15 august

Uanset bekæmpelsesmetode må der på intet tidspunkt forekomme planter med frøstande.

Behandlingen gentages i de følgende år, indtil planten er helt forsvundet fra arealet. Herefter er det nødvendigt at holde området under opsyn for nye planter, da frø kan overleve i jorden i flere år.

Kommunens bekæmpelse

Nyborg Kommune vil fortage bekæmpelse af kæmpebjørneklo på egne arealer og langs alle de offentlige vandløb. Formålet med bekæmpelsen langs vandløbene er at hindre, at bjørnekloens frø spredes med vandstrømmen videre i vandløbet og ud i det omgivende landskab. Bekæmpelse vil finde sted langs vandløbene indenfor den 2 meter dyrkningsfri bræmme ved kemisk bekæmpelse.

Lodsejere og brugere skal selv bekæmpe planter udenfor 2 meter bræmmen.

Lodsejere som ikke ønsker kemisk bekæmpelse på deres ejendom indenfor 2 meter bræmmen langs offentlige vandløb, fx pga. økologisk drift, bedes meddele dette til Nyborg Kommune.

Privates bekæmpelse

Hvis du har kæmpebjørneklo på din egen grund, så er du forpligtiget til at bekæmpe planterne.

Du kan læse nærmere om de forskellige bekæmpelsesmetoder på miljøstyrelsens hjemmeside: 'Bekæmpelse af kæmpebjørneklo'.

Du kan også få et fysisk eksemplar af folderen i Teknik, Miljø og Erhverv.

Du skal være opmærksom på, at det kræver en dispensation fra kommunen, at bruge kemisk bekæmpelse, som fx RoundUp, i områder der er §3 beskyttet natur.

Du kan læse mere om beskyttede naturtyper her 

Har du spørgsmål vedrørende bekæmpelse af kæmpebjørneklo er du velkommen til at kontakte Teknik, Miljø og Erhverv.

Hvis du finder kæmpebjørneklo

For at kunne udrydde kæmpebjørneklo i Nyborg Kommune, skal planten bekæmpes alle steder den forekommer. Derfor er det en stor hjælp hvis borgerne giver besked til kommunen, når de observerer kæmpebjørneklo i kommunen, som ikke bliver bekæmpet.

Så har du set forekomster af kæmpebjørneklo, så vil vi gerne have det at vide. Du kan give os besked ved at bruge vores selvbetjeningsløsning 'Giv et praj' eller du kan kontakte Teknik, Miljø og Erhverv.