Vådområder

Find information om etablering af vådområder i Nyborg Kommune.

Danmark og de øvrige EU-lande vedtog i 2000 et overordnet mål om, at vandløbene, søerne, fjorde og den kystnære del af havet skal have opnået en god miljøtilstand i 2015. Det helt centrale instrument til at nå disse miljømål i Danmark er statens Vandplaner for 2010-2015, der med nogen forsinkelse blev offentliggjort i december 2011.

Vådområde-og lavbundsprojekt-indsatsen er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.

I vandplanerne er der beskrevet en række forskellige indsatser, der skal sikre, at de overordnede miljømål kan opfyldes. En af disse indsatser er genskabelse af vådområder, der er en betegnelse for lavbundsarealer, hvor naturen er påvirket af højt grundvandsspejl og gennemstrømmende overfladevand.

Vådområder virker som et filter, der renser det gennemstrømmende vand for blandt andet kvælstof. På den måde reduceres udvaskningen af kvælstof til sårbare fjorde, kyster og søer, hvor store mængder af dette næringsstof ellers er medvirkende til at skabe iltsvind og skade vandmiljø, dyr og planter.

Vådområder kan etableres ved at lukke dræn og grøfter, så dræn- og grundvand fra arealer ovenfor frit kan sive langsomt gennem jorden. Vådområder kan også etableres ved at sløjfe pumper, så vandløb i området får lov til at løbe over deres bredder – dette vil især ske om vinteren.

Se mere i folderen Nye vådområder på Fyn 

Forud for vandplanernes vedtagelse, vedtog Folketinget i juni 2009 Grøn Vækst aftalen, der bl.a. indebar, at indsatsen på vådområdet skulle sættes i gang med det samme.

Det er kommunerne, der har fået til opgave at udpege egnede arealer til de nye vådområder og stå for den praktiske udførelse. Staten står for den økonomiske del af opgaven.

Se mere om vådområder og deres etablering i hele landet hos Miljøstyrelsen

Interaktivt kort over vådområderne er under revision.

Vådområdeprojekter i Nyborg Kommune

Kontakt os

Har du spørgsmål til Vådområder?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider